Culture of the Middle East in the Cinema

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LXX009B10
Vaknaam Culture of the Middle East in the Cinema
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Culture of the Middle East in the Cinema
Leerdoelen - Het bezitten van kennis en inzicht in relevante sociale en culturele thema's aangaande het Midden-Oosten
- Het kunnen identificeren van deze thema's in culturele producten zoals films
- In staat zijn culturele producten zoals films op systematische wijze te analyseren wat betreft historische, culturele en sociale context, inhoud en betekenis en hiervan verslag te doen in mondelinge en schriftelijke vorm
Omschrijving In deze module worden een aantal films uit en over het Midden-Oosten als uitgangspunt genomen om culturen in het Midden-Oosten te analyseren. In de hoorcolleges verzorgen de docenten inleidingen in een aantal relevante thema's aangaande culturen in het Midden-Oosten. In de werkcolleges wordt deze stof uitgediept aan de hand van presentaties, literatuur, opdrachten en discussie. De module wordt afgeloten met het schrijven van een paper waarin de studenten zelfstandig een film uit of over het Midden-Oosten analyseren in zijn historische, sociale en culturele context.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Per college inleiding docent, presentatie studenten op basis van artikel, discussie en conclusie)
Toetsvorm presentatie, wekelijkse opdrachten, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. R. Nikolsky
Docent(en) dr. R. Nikolsky
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced later
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse van de betreffende major
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges en 80 % Aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I intm
Ba Midden-Oostenstudies 2 semester I verplicht