Taalvaardigheid Arabisch 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXA011P05
Vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 2
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. te werken met het Arabische schrift in lees- en schrijfvorm op Novice High niveau (ACTFL) (4.1).
2. te werken met eenvoudige taalkundige constructies in het MSA en deze zelfstandig te verwerken in korte, eenvoudige zinnen in correct MSA op Novice High niveau (ACTFL) (4.1).
3. eenvoudige taalkundige constructies van MSA naar goed Nederlands te vertalen en vice versa op Novice High niveau (ACTFL) (4.1).
4. een woordenschat van zeker 500 woorden uit het MSA actief toe te passen zowel in schriftelijke vorm als in eenvoudige gesprekken over situaties die veel voorkomen in het dagelijkse leven op Novice High niveau (ACTFL) (4.1, 4.3).
Omschrijving In de cursus Taalvaardigheid Arabisch 2 vergroot de student zijn/haar basiskennis (op ACTFL-niveau 'Novice Mid') van de taalkundige structuur van het Modern Standaard Arabisch (MSA). Er wordt gewerkt aan de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken, en het vergroten van de basiswoordenschat in het MSA.

In werkcolleges en door middel van zelfstudie uit de lesmethode wordt de stof als volgt aangeboden:

1. Taalkundige toelichting
2. Mondelinge oefeningen, individueel en groepsgewijs
3. Wekelijkse, schriftelijke opdrachten: oefeningen en korte essay’s
4. Voortdurende repetitie ter bewaking van het accumulatieve karakter van de module
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, schriftelijk tentamen
(digitaal 3 uur en schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator H. Hamad, MA.
Docent(en) H. Hamad, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Al-Kitaab fii Taʿallum al-ʿArabiyya with DVD’s. A Textbook for Beginning Arabic, Part One (2004) plus Answer Key LET OP DE JUISTE UITGAVE - 2004, zie ISBN Kristen Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589011045 ca. €  6.000,00
Alif Baa with DVDs. Introduction to Arabic Letters and Sounds Third Edition. Washington DC: Georgetown University Press (2010) plus Answer Key LET OP DE JUISTE UITGAVE - 2010, zie ISBN Kristen Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589016323 ca. €  5.000,00
Entreevoorwaarden Deze cursus gaat uit van kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de cursus Taalvaardigheid Arabisch 1. Studenten die graag de cursus willen volgen en elders de benodigde kennis en vaardigheden hebben opgedaan, kunnen worden toegelaten nadat zij hebben aangetoond over het benodigde taalvaardigheidsniveau te beschikken.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester I b keuzegroep
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze