Taalvaardigheid Arabisch 3

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LXA010P05
Vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 3
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Arabisch 3
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. taalkundige constructies in het MSA zelfstandig te verwerken tot korte, eenvoudige teksteenheden in correct MSA (ACTFL niveau Intermediate Low)(4.1)
3. de taalkundige beginselen van de Arabische wortelstructuur en werkwoordstammen toe te passen door van individuele woorden de wortelletters af te leiden en werkwoordstammen te benoemen.
4. een woordenschat van ongeveer 750 woorden uit het MSA actief toe te passen in eenvoudige gesprekken en dialogen in situaties die veel voorkomen in het dagelijkse leven en in de studie (ACTFL niveau Intermediate Low)(4.1)
Omschrijving Deze module bouwt voort op de basiskennis van de taalkundige structuur van het Modern Standaard Arabisch (MSA). Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de kennismaking met en het oefenen van de Arabische woordstructuur en het werkwoord. De woordenschat wordt verder uitgebreid en samen met de nieuwe taalkundige inzichten toegepast in de praktische vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm continue toetsing, mondeling tentamen, schriftelijk tentamen
(schriftelijk digitaal 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator H. Hamad, MA.
Docent(en) H. Hamad, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Al-Kitaab fii Taʿallum al-ʿArabiyya with DVD’s. A Textbook for Beginning Arabic, Part One (2004) plus Answer Key Kirsten Brustad, Abbas al-Tonsi en Mahmoud al-Batal 9781589011045 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden Deze cursus gaat uit van kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de cursus Taalvaardigheid Arabisch 1 en 2. Studenten die graag de cursus willen volgen en elders de benodigde kennis en vaardigheden hebben opgedaan, kunnen worden toegelaten nadat zij hebben aangetoond over het benodigde taalvaardigheidsniveau te beschikken.
Opmerkingen 80% Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Midden-Oostenstudies 1 semester II a keuzegroep