Cultural Entrepreneurship II

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LWX081B10
Vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Leerdoelen In deze module leer je over twee onderwerpen die voor het kunstbedrijf van belang zijn. Het gaat om internationaal ondernemerschap in de kunst in blok 1, en communicatie over kunst, bijvoorbeeld in de vorm van marketing en de evaluatie van kunst, in blok 2. In werkcolleges werk je in teams aan praktische onderzoeksopdrachten.
Omschrijving Deze module geeft aandacht aan twee aspecten van werken in de kunst waar je vrijwel zeker mee te maken gaat krijgen: het inspelen op de kansen van de toenemende internationalisering van het veld, en het ontwikkelen van een professionele en effectieve communicatie over kunst.

Het eerste blok gaat over internationaal ondernemerschap in de kunsten, en geeft aandacht aan cross-cultureel management, internationale marketing en internationaliserings-strategie. In dit blok staat het boek van Lydia Varbanova centraal, evenals enkele papers. In gastlezingen wordt het onderwerp vanuit de praktijk belicht. In teams schrijf je een plan voor de internationalisering van een bestaande of fictieve kunstorganisatie.

In het tweede blok kijken we naar de meest recente ideeën over het communiceren over kunst. Communicatie is essentiëel, niet alleen voor het verkopen van kaarten maar ook voor het begrijpen van ervaringen van bezoekers, het ontwikkelen van een sterk merk en tribe, en het ontwikkelen van een echte dialoog met die bezoekers.

We onderzoeken kritisch hoe communicatie over kunst zich verhoudt tot betekenisvormende processen in de consumentencultuur om ons heen, met name gericht op millenials, en hoe communiatie over kunst al dan niet kan inspelen op het begrip transformation economy.

In werkcolleges analyseer je communicatie over kunst en schrijf je een advies voor de geanalyseerde organisatie, gebaseerd op je nieuwe inzichten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. J.A.C. Kolsteeg
Docent(en) dr. R.W. de Vries ,dr. J.A.C. Kolsteeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
E-book:International entrepreneurship in the arts. Routledge. (ebook version, downloadable via the University Library) Varbanova, L. (2016) (gratis via de UB) (freely available at the University Library)
diverse artikelen, nog aan te kondigen/Diverse articles, to be announced
Entreevoorwaarden Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Cultural Entrepeneurship I is gevolgd. De student moet de propedeuse hebben behaald.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II adv
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Specialisatie Kunst, beleid en management) 3 semester II verplicht