Cultural Entrepreneurship II

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LWX081B10
Vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Cultural Entrepreneurship II
Leerdoelen Studenten kunnen (in een samenwerkingsverband) een kunstorganisatie en haar omgeving onderzoeken vanuit het perspectief van actuele culturele en politieke discoursen, kunnen de resultaten daarvan schriftelijk en mondeling rapporteren en kunnen reflecteren op de onderzoeksproducten van zichzelf en anderen.
Omschrijving Dit college gaat in op de toepassingsmogelijkheden van marketingprincipes in het kunstleven. De basismarketingtheorie wordt gecombineerd met concepten die speciaal zijn ontwikkeld voor de specifieke marketing- en omgevingsproblematiek van kunstorganisaties. Centrale vragen zijn hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van de kunsten en hoe marktprocessen in het kunstleven kunnen worden bestudeerd. Aan de orde komen: marketingvisie, marketingstrategieën, marketingplanning, macro, meso en micro omgeving, marktwerking, concurrentie en samenwerking, netwerken, consumentengedrag, marktonderzoek en marktinstrumenten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.A.C. Kolsteeg
Docent(en) dr. R.W. de Vries ,dr. J.A.C. Kolsteeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nog nader bekend te maken/ To be announced
Entreevoorwaarden Aan dit vak kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat Cultural Entrepeneurship I is gevolgd. De student moet de propedeuse hebben behaald.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Alleen studenten Bedrijfskunde, die het vak Marketing hebben gehaald, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling (Deel kennistoets over algemene marketing, op basis van P.S.H. Leeflang 2003).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 3 semester II adv
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Specialisatie Kunst, beleid en management) 3 semester II verplicht