Masterscriptie Taalwetenschappen

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX998M20
Vaknaam Masterscriptie Taalwetenschappen
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 20
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Taalwetenschappen
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een bepaalde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en onderwerpsgerichte literatuur en technieken, en daar in helder en correct Nederlands of Engels, dan wel specifieke gevallen in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Zweeds verslag van te kunnen doen.

In dit studieonderdeel staat de verdere ontwikkeling van de volgende competenties, zoals
opgenomen in het opleidingsprofiel, centraal:
1. Beargumenteerd, kritisch verslag kunnen leggen van de stand van zaken binnen een
deelgebied van de bestudeerde cultuur- en letterkunde of taalkunde en verantwoorde
conclusies kunnen trekken.
2. Zich schriftelijk en mondeling beheerst, helder en correct uit kunnen drukken in academisch Nederlands of Engels, en in specifieke gevallen in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Zweeds.
3. Inzicht hebben in de wijze waarop waarheidsvinding en theorievorming plaatsvindt
in cultuur-/letterkundig of taalkundig onderzoek. Inzicht hebben in de aard, functie en
samenhang van de wetenschapsbeoefening en deze inzichten kunnen toepassen.
4. Probleemgericht kunnen denken; probleemstelling formuleren c.q. hypotheses
bedenken, een empirisch onderzoek opzetten om deze te testen.
5. Actief, voorbereid en geïnformeerd kunnen deelnemen aan discussies.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid.
Uren per week variabel
Vaksoort master
Coördinator diverse docenten
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Bachelordiploma. Zie rug.nl/let/onderwijs/Master/TheorEnDescrTaalk/admission-application voor de voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met de opleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels (2 jr na bachelor) 1 hele jaar keuzegroep
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: The Human Language System) 1 semester II verplicht
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Language Development and Variation) 1 semester II verplicht
Ma Taalwetenschappen  (Europese Taalkunde - specialisatie: Vertalen in Europa) 1 semester II verplicht