Psycholinguïstiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX045B05
Vaknaam Psycholinguïstiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Psycholinguïstiek
Leerdoelen Onderstaande leeruitkomsten (1 t/m 6) maken deel uit van Psycholinguïstiek
1. De BA is bekend met theorieën op verschillende deelgebieden van de taalwetenschap (syntaxis, semantiek, fonologie en fonetiek, taalverwerking en taalverwerving) en is in staat deze te hanteren. (1.1)
2. De BA kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de taalwetenschap met elkaar in verband brengen. (1.2)
3. De BA kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en neuro-/psycho-linguïstiek bedreven wordt. (1.3)
4. De BA is in staat meerdere visies op een bepaald taalkundig fenomeen te begrijpen en met elkaar te vergelijken. (3.1)
5. De BA geeft blijk van inzicht in de aard en functie van wetenschapsbeoefening op taalkundig gebied, en in de samenhang van de verschillende deelgebieden (i.h.b. neuro-/psycholinguïstiek in relatie tot theoretische taalkunde). (3.2)
6. De BA is in staat schriftelijk en mondeling verslag te doen over ideeën en onderzoek uit de taalwetenschap, waar nodig met inzet van de gebruikelijke audiovisuele hulpmiddelen. (4.1)
Omschrijving Dit college bevat een reeks hoorcolleges waarin experimenteel onderzoek naar een aantal onderzoeksgebieden binnen de taalkunde wordt besproken. De toepassing wordt nader besproken. Doel hiervan is om er achter te komen hoe in psycholinguïstiek onderzoek wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(2 x 2 uur hoorcollege / De cursus bestaat uit hoorcolleges, waarbinnen vragen en discussie uit de zaal worden gewaardeerd. Bovendien zullen de studenten in een posterpresentatie geven, als mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheid.)
Toetsvorm
(Schriftelijk 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator Dr. S.A. Sprenger
Docent(en) Dr. S.A. Sprenger
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a keuze
Ba Taalwetenschap 2 semester I a verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolinguïstiek) 4 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics  (Linguistics) 3 semester I a keuzegroep