Onderzoekscollege Pragmatiek

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX036B10
Vaknaam Onderzoekscollege Pragmatiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege Pragmatiek en Pragmatische Stoornissen
Leerdoelen 1.1 De student is bekend met de basisbegrippen en verschillende theorieën op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen.
1.2 De student kan theorie en empirie op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen met elkaar in verband brengen.
1.3 De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen bedreven wordt.
2.1 De student is in staat informatie uit verschillende bronnen en subdisciplines samen te brengen om een probleemstelling op het begied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen nader te bestuderen.
2.3 De student is in staat onder begeleiding een kleinschalig onderzoek uit te voeren op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen.
3.1 De student is in staat verschillende visies op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen te begrijpen en met elkaar te vergelijken.
3.2 De student heeft inzicht in de aard en functie van wetenschaps-beoefening op pragmatisch gebied en de samenhang tussen de theoretische pragmatiek en de neurolinguïstische benadering van pragmatische stoornissen.
3.3 De student kan onderzoek op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen evalueren op adequaatheid van de gebruikte methodologie.
4.1, 4.2 De student is in staat een posterpresentatie te houden over een kleinschalig onderzoek op het gebied van de pragmatiek en pragmatische stoornissen.
Omschrijving Dit vak behandelt de basisbegrippen en de belangrijkste theorieën op het gebied van de pragmatiek. ... Bovendien worden stoornissen op pragmatisch gebied vanuit een neurolinguïstisch perspectief bestudeerd.
De opzet van het college is deels hoorcollege, deels werkcollege. In de tweede helft van het college voeren studenten tevens een kleinschalig onderzoek uit aan de hand van een keuzelijst en doen daarvan schriftelijk verslag.
Het vak Onderzoekscollege Pragmatiek en pragmatische stoornissen vormt een brug tussen de leerlijnen op het gebied van de Theoretische taalkunde enerzijds en de Neurolinguïstiek anderzijds.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. M. de Vries
Docent(en) dr. M. de Vries ,dr. J. Vogels
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
wordt nader bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden Semantiek 2 of Taalfilosofie;
Afasiologie 2 of Taalontwikkelingsstoornissen 2
Opmerkingen Progress is open van 19 november 2018 t/m 7 december 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 12 december 07.00 uur t/m 21 december 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type