Morfologie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX035B10
Vaknaam Morfologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Morfologie en Morfologische Stoornissen
Leerdoelen 1.1 De student is bekend met de basisbegrippen en verschillende theorieën op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen.
1.2 De student kan theorie en empirie op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen met elkaar in verband brengen.
1.3 De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen bedreven wordt.
2.1 De student is in staat informatie uit verschillende bronnen en subdisciplines samen te brengen om een probleemstelling op het begied van de morfologie en morfologische stoornissen nader te bestuderen.
2.3 De student is in staat onder begeleiding een kleinschalig onderzoek uit te voeren op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen.
3.1 De student is in staat verschillende visies op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen te begrijpen en met elkaar te vergelijken.
3.2 De student heeft inzicht in de aard en functie van wetenschaps-beoefening op morfologisch gebied en de samenhang tussen de theoretische morfologie en de neurolinguïstische benadering van morfologische stoornissen.
3.3 De student kan onderzoek op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen evalueren op adequaatheid van de gebruikte methodologie.
4.1, 4.2 De student is in staat schriftelijk verslag te doen over een kleinschalig onderzoek op het gebied van de morfologie en morfologische stoornissen.
Omschrijving Dit vak behandelt de basisbegrippen en de belangrijkste theorieën op het gebied van de morfologie. Daarbij komen verschillende woordvormings-processen aan de orde, alsook het verschil tussen derivatie en inflectie en de plaats van de morfologie in het gehele taalsysteem. Bovendien worden stoornissen op morfologisch gebied vanuit een neurolinguïstisch perspectief bestudeerd.
De opzet van het college is deels hoorcollege, deels werkcollege. In de tweede helft van het college voeren studenten tevens een kleinschalig onderzoek uit aan de hand van een keuzelijst en doen daarvan schriftelijk verslag.
Het vak Onderzoekscollege Morfologie en morfologische stoornissen vormt een brug tussen de leerlijnen op het gebied van de (Morfo-)Syntaxis enerzijds en de Neurolinguïstiek anderzijds.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm deeltoets(en), schriftelijke opdracht(en)
(Twee tussentoetsen op Nestor (meerkeuzevragen, 50%) plus een eindopdracht (mini-onderzoek) uit een keuzelijst waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan (5 p., 50%))
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. M. de Vries
Docent(en) dr. M. de Vries , S. Popov, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introducing Morphology. 3rd Edition. Cambridge University Press. 2021. Lieber, R. 9781108958486 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2 inclusief Syntaxis 1, Verworven Taalstoornissen 1 en Stoornissen in de Taalontwikkeling 2
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester II verplicht