Taalfilosofie

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX034B05
Vaknaam Taalfilosofie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Taalfilosofie
Leerdoelen 1.1 De student is bekend met de basisbegrippen en verschillende theorieën op het gebied van de taalfilosofie.
1.2, 1.3 De student begrijpt specifieke argumentaties en argumentatie-technieken voor dergelijke theorieën.
2.1, 2.3 De student is in staat informatie uit verschillende bronnen te raadplegen om een probleemstelling uit de taalfilosofie nader te bestuderen.
3.1 De student is in staat verschillende visies op taalfilosofisch gebied met elkaar te vergelijken.
3.2 De student heeft inzicht in de aard en functie van wetenschaps-beoefening op taalkundig gebied vanuit een taalfilosofisch perspectief.
4.1 De student is in staat mondeling verslag te doen over ideeën en onderzoek op het gebied van de taalfilosofie.
Omschrijving Wat is de relatie tussen taal, gedachten en de werkelijkheid? Hoe komt betekenis tot stand? Wat doe je precies als je iemand citeert? Deze inleiding in de taalfilosofie legt uit wat de belangrijkste filosofen over dit soort kwesties gezegd hebben. Daarbij komen theorieën van onder anderen Plato, Frege, Quine en Davidson aan de orde. Het vak start met een algemene wetenschapsfilosofische inleiding.
De opzet van het college is deels hoorcollege, deels werkcollege. Studenten maken wekelijks opdrachten in groepjes en presenteren de resultaten daarvan.
Het vak Taalfilosofie past in de leerlijn Semantiek 1 – Taalfilosofie – Semantiek 2, maar heeft een bredere uitstraling naar andere vakken van de studie Taalwetenschap.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm multiple choice, presentatie, schriftelijk tentamen
(schriftelijk tentamen met open vragen (50%) en meerkeuzevragen (50%), plus een verplichte presentatie tijdens de collegereeks)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. M. de Vries
Docent(en) dr. M. de Vries
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Taal en betekenis M. Stokhof 9789053525760 ca. €  27,50
Entreevoorwaarden BSA-norm Propedeuse inclusief Semantiek 1
Opmerkingen Progress is open van 17 juni tot en met 5 juli. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 14 augustus 07.00 uur t/m 28 augustus 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a intm
Ba Taalwetenschap 2 semester I a verplicht