Taalverwerking

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX026P05
Vaknaam Taalverwerking
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Taalverwerking
Leerdoelen K1. De student bekend met theorieën op verschillende deelgebieden van de taalwetenschap (syntaxis, semantiek, fonologie en fonetiek, taalverwerking) en is in staat deze te hanteren.
K2. De student kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de taalwetenschap met elkaar in verband brengen.
K3. De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en neuro-/psycholinguïstiek bedreven wordt.
O2. De student geeft blijk van inzicht in de aard en functie van wetenschapsbeoefening op taalkundig gebied, en in de samenhang van de verschillende deelgebieden (i.h.b. neuro-/psycholinguïstiek in relatie tot theoretische taalkunde).
Omschrijving Het vak Taalverwerking is een introductie in de taalwetenschappen vanuit het perspectief van de taalpsychologie. In deze collegereeks staat het menselijke taalvermogen centraal: we kunnen onze gedachten onder woorden brengen, en andersom de spraak van anderen interpreteren. Om te verklaren hoe dat mogelijk is, moeten we weten
a. wat de eigenschappen van taal zijn, en
b. hoe het menselijke taalverwerkingssysteem in elkaar zit.
Wat precies doen wij eigenlijk als we spreken en verstaan, en hoe is deze vaardigheid in het brein geïmplementeerd? In de psycholinguïstiek proberen we deze vragen te beantwoorden met behulp van experimenten. De methodologie hiervoor ontlenen we aan de cognitieve psychologie en de cognitieve neurowetenschappen. Deze wetenschapsgebieden houden zich bezig met denkprocessen op gebieden die nauw met taal verbonden zijn (bijvoorbeeld aandacht en de werking van het geheugen).
Door zowel de structuur van taal als ook de verwerking van taal te bestuderen, ontstaat er een gedetailleerd beeld van de vele verschillende facetten van ons taalvermogen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm tentamen
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator dr. S.A. Sprenger
Docent(en) dr. S.A. Sprenger
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Psychology of Language: An Integrated Approach David Ludden (N.B.: ook als ebook verkrijgbaar) 978-1-4522-8880-2 €  104,99
Entreevoorwaarden nvt
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics 3 semester I a keuzegroep