Taalverwerving

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX023P05
Vaknaam Taalverwerving
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalverwerving
Leerdoelen 1. De BA is bekend met theorieën op verschillende deelgebieden van de taalwetenschap (syntaxis, semantiek, fonologie en fonetiek, taalverwerking en taalverwerving) en is in staat deze te hanteren. (1.1)
2. De BA kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de taalwetenschap met elkaar in verband brengen. (1.2)
3. De BA kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de theoretische taalkunde en neuro-/psycho-linguïstiek bedreven wordt. (1.3)
4. De BA is in staat meerdere visies op een bepaald taalkundig fenomeen te begrijpen en met elkaar te vergelijken. (3.1)
5. De BA geeft blijk van inzicht in de aard en functie van wetenschapsbeoefening op taalkundig gebied, en in de samenhang van de verschillende deelgebieden (i.h.b. neuro-/psycholinguïstiek in relatie tot theoretische taalkunde). (3.2)
Omschrijving Dit college bestaat uit een serie hoorcolleges over de ontwikkeling van taal bij kinderen. Het college behandelt taalverwerving vanuit een taaltheoretisch perspectief. Onderwerpen die aan bod komen zijn de verwerving van klanken en woorden, en de verwerving van de syntaxis en semantiek van de moedertaal.
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm nog niet bekend
(Schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. P. Hendriks
Docent(en) prof. dr. P. Hendriks
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Taalwetenschap 1 semester II a verplicht