Klankleer 1

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTX022P05
Vaknaam Klankleer 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Klankleer 1
Leerdoelen - De student is bekend met basisbegrippen en -theorieën uit de fonologie, morfologie en fonetiek en kan hier kritisch op reflecteren. (K1)
- De student kan deze begrippen toepassen op nieuwe taaldata. (K2)
- De student kent basale analysemethoden op het gebied van de fonologie, fonetiek en morfologie. (K3)
Omschrijving Aan de orde komen: fonetiek, fonologie en hun relatie tot andere disciplines; bouw en werking van de spraakorganen; classificatie van spraakklanken; fonetische transcriptie; fonologische regels; distinctieve kenmerken; syllabestructuur; stemvorming en geluidleer; klemtoon en ritme; morfonologie, spelling.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm multiple choice
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator dr. D.G. Gilbers
Docent(en) dr. D.G. Gilbers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b intr
Ba Nederlands 1 semester I b verplicht
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Communicatie- en Informatiewetenschappen) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Minorities and Multilingualism/Fries) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I b verplicht