Syntaxis 1

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LTX020P05
Vaknaam Syntaxis 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Syntaxis 1
Leerdoelen
  • De student is bekend met basisbegrippen uit de syntaxis, en is in staat deze te hanteren. In het bijzonder kan de student de belangrijkste morfosyntactische verschijnselen in vertrouwde en minder vertrouwde talen herkennen, analyseren en benoemen. Daarbij kan hij/zij geannoteerde taaldata lezen en begrijpen, en ook zelf taaldata annoteren volgens de wetenschappelijke standaard. (K1)
  • De student kan de syntactische structuur van een Nederlandse zin vaststellen door de onderdelen van de zin te identificeren en te benoemen, en de gekozen analyse te beargumenteren aan de hand van diagnostische tests.(K2)
  • De student kent basale syntactische analysemethoden.(K3)
Omschrijving Inleiding in de syntaxis. Behandeling van elementen en begrippen die een rol spelen in de analyse van syntactische verschijnselen; vergelijking met traditionele analysemethoden (ontleden). Eerste beginselen van de generatieve grammatica.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm digitale toetsing, schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Co├Ârdinator prof. dr. C.J.W. Zwart
Docent(en) dr. B. Hollebrandse ,prof. dr. C.J.W. Zwart
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus, Zinsleer: Begrip van de syntaxis. Zwart, C.J.W. ca. €  9,45
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I a intr
Ba Nederlands 1 semester I a verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester I a verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I a verplicht