Taalverandering en taalcontact

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX015P05
Vaknaam Taalverandering en taalcontact
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalverandering en taalcontact
Leerdoelen • De student is bekend met elementaire processen van taalverandering. (K1)
• De student heeft inzicht in de de rol van sociale factoren bij taalverandering door taalcontact. (K2)
• De student kent de gangbaarste methoden en technieken waarmee onderzoek bedreven wordt op het gebied van taalverandering (als onderdeel van de sociolinguïstiek en de historische taalkunde). (K3)
Omschrijving Dit college behandelt taalverandering, zowel op zichzelf als ten gevolge van contact met sprekers van andere talen. Het biedt een overzicht van de processen die zich voordoen wanneer taal verandert, en bespreekt de verschillende sociale omstandigheden die aanleiding geven tot de verschillende soorten verandering door taalcontact. Elementaire beginselen van de sociolinguïstiek en de historische taalkunde.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. C.J.W. Zwart
Docent(en) prof. dr. C.J.W. Zwart
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Trask’s Historical Linguistics (third edition), Hodder Education, 2015 McColl Millar, R. ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b verplicht
Ba Taalwetenschap 1 semester II b verplicht