Masterscriptie Russisch

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LSX998M20
Vaknaam Masterscriptie Russisch
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Russisch
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een bepaalde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en onderwerpsgerichte literatuur en technieken, en daar in helder en correct Nederlands of Engels.
Omschrijving Dit programma-onderdeel bestaat uit een schriftelijk werkstuk van academisch niveau, waarin de student aantoont: 1) de onderzoeksmethodologie van het vakgebied te kunnen toepassen; 2) op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en benaderingen binnen het vakgebied; 3) zich over een in overleg met de begeleiders vastgesteld thema, met gebruikmaking van primaire bronnen en met behulp van secundaire literatuur, op creatieve wijze een adequate weergave en een gefundeerd oordeel te kunnen vormen, als ook zijn conclusies op heldere en inzichtelijke wijze te kunnen meedelen. Op de Ma scriptie Nestorpagina van ETC vindt men het MA-scriptiereglement. Dit dient men goed te bestuderen voordat men aan de scriptie begint.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Aan de MA scriptie kan worden begonnen na het volgen van 20 ECTS van de Mastervakken, waarvan 10 ECTS in de doeltaal (OER-B art. 4.1).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  ( Europese letteren en culturen: Russisch) 1 semester II verplicht