Taalverdieping Russisch (B1/B2)

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LSX014B05
Vaknaam Taalverdieping Russisch (B1/B2)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Russisch
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalverdieping Russisch (B1/B2)
Leerdoelen 1. Verwerving van kennis en inzicht t.a.v. recente taalkundige, politieke of culturele ontwikkelingen in de Russischtalige wereld / een Russischtalig gebied.

2. Het vermogen relevante informatie te verzamelen, te selecteren en te communiceren in de doeltaal.

3. In staat relevante gegevens te interpreteren en hierover op kritische wijze een onderzoek van beperkte omvang op te zetten en uit te voeren in de doeltaal.

4. In staat in de doeltaal resultaten van onderzoek mondeling te presenteren voor vakgenoten en standpunten of visies in discussies te beargumenteren

5. In staat zelfstandig te werken.
Omschrijving De (vak)inhoudelijke taalverdiepingsmodules van 5 ECTS hebben de vorm van individueel afstandsonderwijs. De module beoogt de academische ontwikkeling en taalvaardigheid van studenten door middel van opdrachten en Skypegesprekken te volgen, te verbeteren en vast te stellen. Hiermee vormt deze module een kernonderdeel van de leerlijn op het gebied van taalvaardigheidsontwikkeling én de aan de doeltaal gerelateerde inhoudelijke en academische ontwikkeling. In de Skypegesprekken met de vakdocent wordt er ingegaan op de gemaakte studievorderingen, het algemene welbevinden en is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

De inhoud van de module Russisch is drieledig.

1. Studenten schrijven een tweewekelijks Journal (7 in totaal) in de doeltaal op Nestor waarmee zij reflecteren op het verblijf in het buitenland en ingaan op zaken die hen opvallen, verbazen, aanspreken in het contact met de andere cultuur of culturen.

2. Studenten maken aanvullende taalvaardigheidsopdrachten via Nestor. De opdrachten en ervaringen ingeleverd via het Journal worden besproken in een maandelijks Skypegesprek (4 in totaal) van 1 kwartier met de betrokken docent.

3. Daarnaast schrijft de student een essay van 7 á 10 pagina’s dat verband houdt met één van de vakken die de student volgt aan de buitenlandse universiteit. Voorwaarde is dat het hier om een vak gaat dat gerelateerd is aan één van de Groningse profielen: Taal en Maatschappij, Cultuur/Literatuur of Politiek en Maatschappij.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Docent(en) D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Entreevoorwaarden - Afgeronde propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen
- Deelname aan de ETC Minor Abroad in hetzelfde semester
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen Structureel vindt de eindtoets “taalverdiepende module” plaats aan het begin van de vierde lesweek. Indien de student deze toets niet behaalt mag hij/zij niet verder met het “bachelorscriptietraject” en het vóór 1 februari ingediende concept valt stil. Het eerstvolgende instapmoment voor het bachelorscriptietraject is dan 1 september. De begeleiding wordt pas weer opgepakt nadat de student de herkansing van de eindtoetsing “taalverdiepende module” (eind augustus) heeft behaald.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 3 semester I keuzegroep