Ma-scriptie RTC-Spaans

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LRS999M20
Vaknaam Ma-scriptie RTC-Spaans
Niveau(s) master
Voertaal Spaans
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ma-scriptie RTC-Spaans
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een vastgestelde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en relevante literatuur en methodes, en daar in helder en correct Spaans verslag van te kunnen doen.

In dit studieonderdeel staat de verdere ontwikkeling van de volgende competenties, zoals
opgenomen in het opleidingsprofiel, centraal:
1. Beargumenteerd, kritisch verslag kunnen leggen van de stand van zaken binnen een
deelgebied van de bestudeerde cultuur- en letterkunde of taalkunde en verantwoorde
conclusies kunnen trekken.
2. Zich schriftelijk en mondeling beheerst, helder en correct uit kunnen drukken in academisch Spaans.
3. Inzicht hebben in de wijze waarop waarheidsvinding en theorievorming plaatsvindt
in cultuur-/letterkundig of (ver)taalkundig onderzoek. Inzicht hebben in de aard, functie en
samenhang van de wetenschapsbeoefening en deze inzichten kunnen toepassen.
4. Probleemgericht kunnen denken; probleemstelling formuleren c.q. hypotheses
bedenken, een empirisch onderzoek opzetten om deze te testen.
5. Actief, voorbereid en geïnformeerd kunnen deelnemen aan discussies.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid: eindscriptie in één van de disciplines Taalkunde, Letterkunde of Cultuurkunde, in aansluiting op één van de tijdens de masteropleiding gevolgde werkgroepen. Ook kan een scriptie in de vertaalwetenschap als verwante discipline geschreven worden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Drie afgeronde masterwerkgroepen Spaans.
Bachelor Romaanse Talen en Culturen behaald
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MaEduc Spaanse taal en cultuur (2-jarig na bachelor) 1 semester II verplicht