Masterstage Frans

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LRF900M10
Vaknaam Masterstage Frans
Niveau(s) master
Voertaal Frans
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Masterstage Frans
Leerdoelen De Ma-stage geeft studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een maatschappelijke omgeving. De doelstellingen van de stage zijn drieledig: ? het toetsen van de in de opleiding verworven competenties in de praktijk van een organisatie, door gedurende een periode actief aan het werk te zijn binnen die organisatie. ? het op academisch niveau opdoen van praktijkervaring, aansluitend bij de tijdens de opleiding opgedane competenties. ? oriëntatie op een mogelijk toekomstig beroep/werkgebied. De volgende competenties, eventueel reeds ontwikkeld tijdens een Ba-stage, worden verder vergroot: ? Solliciteren: De student is in staat zijn eigen competenties te benoemen, heeft zich georiënteerd op functies in de hierop aansluitende arbeidsmarkt en is in staat een stage in die sector te verwerven. ? Leervermogen: De student neemt nieuwe situaties, problemen en informatie in zich op en verwerkt deze kritisch. Hij benut nieuwe ervaringen op een effectieve manier, is in staat tot zelfreflectie. Hij kan met kritiek omgaan, er waar nodig zelf om vragen en er adequaat op reageren. ? Aanpassingsvermogen: De student blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving, veranderende verantwoordelijkheden en/of andere mensen. ? Communicerend vermogen: De student draagt ideeën en informatie helder en correct over, rekening houdend met gesprekspartners, toehoorders en lezers, en zodanig dat de boodschap bij hen overkomt en wordt begrepen. ? Resultaatgerichtheid: De student is in staat in een professionele organisatie handelingen en besluiten te richten op het daadwerkelijk realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en streeft voortdurende verbetering hiervan na. De genoemde competenties passen bij de functie van beleidsmedewerker, een functie die vaak door stagiairs wordt bekleedt. Een functie als bij voorbeeld redacteur zal naast communicerend vermogen en resultaatgerichtheid moeten beschikken over de competenties analytisch vermogen en zelfvertrouwen. Een communicatieadviseur zal over conceptueel vermogen, zelfvertrouwen, omgevingsbewustzijn en loyaliteit moeten beschikken. Een vertaler heeft naast leer- en communicerend vermogen meer aan accuratesse en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend dient de stage een bijdrage te leveren aan de stagegevende organisatie.
Omschrijving De stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De stage wordt gelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. De student wordt geacht, op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, in beginsel zelf te zoeken en te solliciteren naar een stageplaats, bij voorkeur bij een culturele instelling in het buitenland. Van de stage dient verslag te worden gelegd in het Frans.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator L. de Jonge, PhD.
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding)
Opmerkingen Studenten kunnen kiezen tussen een stage à 10 ECTS of een vak in de discipline van hun keuze (Tk, Lk of Ck) uit het facultaire, landelijke aanbod van de zusterfaculteiten, dan wel de derde werkgroep binnen RTC à 10 ECTS. De eventueel te kiezen stage dient een logische aanvulling te zijn op het Ma-programma, zulks ter beoordeling van de examencommissie. A.M.E.A. de GendtStagecoördinator Frans:
Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:
• de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
• www.rug.nl/let/mobilityoffice
• www.rug.nl/let/careerstrategy
De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.

Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, Handboek voor stages in het hoger onderwijs. 2010. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 978-90-5931-616-4
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (A2. European Literatures and Interculturality: Frans) 1 semester II keuzegroep II