Cultuurhistorie van de Oudheid I

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LQX010P05
Vaknaam Cultuurhistorie van de Oudheid I
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Cultuurhistorie van de Oudheid I: Inleiding op de Oud-Griekse wereld
Leerdoelen Na deze cursus kan de student(e):
- kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van de geschiedenis, archeologie en filosofie van de Griekse beschaving uit de oudheid demonstreren
- enige basiskennis demonstreren betreffende de onderlinge relaties tussen de betrokken disciplines
- op kritische wijze bronnen bestuderen door bewust om te gaan met de chronologische en geografische dimensies van teksten uit de oudheid
Omschrijving Het chronologisch opgezette college ´Cultuurhistorie van de oudheid´ richt zich op kennisverwerving van en inzicht in de Griekse en Romeinse beschavingen in de periode van de Oudheid. Door middel van beknopte inleidingen in de Oude Geschiedenis, Klassieke Archeologie en Filosofie van de Oudheid, die verzorgd worden door docenten van deze drie vakgroepen, richt dit vak zich op het bieden van de noodzakelijke historische en culturele context voor een beter begrip van de auteurs uit de oudheid. Aan de hand van wekelijkse colleges en opdrachten waarbij teksten uit de oudheid in een bredere historische, filosofische en/of archeologische context geplaatst worden, wordt de meerwaarde van de integratie van een tekst in een ruimere culturele context geïllustreerd en benadrukt. Het vak bestaat uit twee losse modules, een Grieks en een Romeins deel, van elk 5 ECTS. Dit eerste deel richt zich op de geschiedenis, filosofie en (materiële) cultuur van de Griekse wereld in de oudheid.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort propedeuse
Coördinator PhD. T.M. Dijkstra
Docent(en) PhD. T.M. Dijkstra ,dr. L.A. Joosse
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Werkboek voor werkcollege (klapperwinkel)
ca. €  10,00
Een kennismaking met de Oude Wereld, 7de druk (Bussum 2017)
L. de Blois en R.J. van der Spek 9789046905876 €  38,50
Handboek antieke wijsbegeerte, Leiden/Utrecht/Leuven. (Niet in de handel verkrijgbaar; relevante delen worden beschikbaar gesteld.) De Haas et al.
The art and archaeology of the Greek world; a new history , c. 2500 – c. 150 BCE, 2e druk (Londen 2019) R.T. Neer 9780500052082 €  57,99
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 1 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Taal en Cultuur van de Oudheid) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Archeologie en Cultuur van de Oudheid) 3 semester I a verplicht
Premasterminor Ancient History 3 semester I a keuzegroep