Projectontwerp en Uitwerking

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LPX016M10
Vaknaam Projectontwerp en Uitwerking
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Projectontwerp en Uitwerking
Leerdoelen De student leert in verschillende stappen hoe de uitwerking en rapportage van een opgraving te werk gaat. Deze stappen bestaan uit: a) het opstellen van een uitwerkingsplan, b) het bestuderen/analyseren van specifieke delen van de opgraving, en c) de integratie van behaalde resultaten in een overkoepelende synthese.

De student leert tijdens het uitwerken en rapporteren van een opgraving om:
A. De haalbaarheid van onderzoeksvragen te identificeren.
B. Zich op een heldere en goed gestructureerde manier te uiten volgens de wetenschappelijke standaard.
C. Grondsporen en artefacten te herkennen en beschrijven volgens de archeologische standaards.
D. Primaire archeologische data te vergaren en inzicht te hebben in de betrouwbaarheid van archeologisch bronnenmateriaal.
Omschrijving Archeologisch veldwerk binnen en buiten Nederland levert een grote hoeveelheid rapporten en opgravingsverslagen op (de zogenaamde basisrapportage), die de basis vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek en ‘het verhaal’ over een bepaalde periode of een bepaald onderwerp uit het verleden. Uitgangspunt voor de basisrapportage zijn de onderzoeksvragen die in een Plan van Eisen (PvE) of ander onderzoeksplan zijn opgesteld. Deze hebben vaak betrekking op de periodisering en ontwikkeling van een vindplaats, en de specialistische uitwerking van vondsten (o.a. aardewerk, vuursteen en dierlijk bot) en botanische resten (zaden en pollen).
In de praktijd blijkt er echter een spanningsveld te bestaan tussen de opgestelde onderzoeksvragen en de wijze waarop deze in samenhang met elkaar worden beantwoord: individuele specialisten beschrijven wel hun bevindingen, maar vaak los van elkaar en zonder de integratie in een overkoepelende synthese. Om het ‘gat’ tussen individu en collectief te overbruggen, gaan de studenten binnen dit vak groepsgewijs met een (deel van een) opgraving aan de gang: er wordt gezamenlijk een uitwerkingsplan opgesteld (aansluitend bij de onderzoeksvragen), individueel wordt een specialistisch onderzoek opgesteld, en de uitkomsten van dit onderzoek worden gezamenlijk in een synthese verwerkt.
Uren per week 4
Vaksoort master jr 1
Coördinator dr. J.A.W. Nicolay
Docent(en) dr. J.A.W. Nicolay ,dr. A.J. Nijboer
Entreevoorwaarden Afgeronde bachelor Archeologie
Opmerkingen Zowel opgravingen in NW-Europa als die in het Mediterrane gebied worden aangeboden voor uitwerking.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Archeologie 1 semester I verplicht