Ma-scriptie Nederlands

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LNX999M15
Vaknaam Ma-scriptie Nederlands
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 15
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Nederlandse Taal en Cultuur
Leerdoelen De doelstellingen en leeruitkomsten van de masterscriptie zijn:
a) (algemeen) de tijdens de opleiding verworven kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in een eigen wetenschappelijk onderzoek op masterniveau op het terrein van de neerlandistiek.
b) (specifiek): het adequaat kunnen conceptualiseren en formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksopzet, het doelgericht en zelfstandig kunnen uitvoeren van het onderzoek, en het controleerbaar en correct kunnen rapporteren over de onderzoekresultaten.
Omschrijving Doel van dit onderdeel is het in praktijk brengen van vaardigheden in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De studenten leveren een proeve van bekwaamheid in hun MA-scriptie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
(geen contacturen)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator dr. J.E. Weijermars
Docent(en) prof. dr. C.M. de Glopper ,dr. D.G. Gilbers ,prof. dr. P. Hendriks ,dr. F.L. Kramer ,dr. M.E. Meijer Drees ,dr. M.E. Meijer Drees ,prof. dr. B.A.M. Ramakers ,prof. dr. M.P.J. Sanders ,dr. N.M. Stukker ,dr. S. van Voorst ,dr. J.E. Weijermars
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
n.v.t.
Entreevoorwaarden Bachelor Nederlandse taal en cultuur.
De specifieke toelatingseisen zijn:
a) ten minste één onderzoekscollege neerlandistiek is met een voldoende afgerond;
b) het scriptieonderwerp is goedgekeurd door de scriptiebegeleider;
c) het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de eerste begeleider en tweede beoordelaar. In het onderzoeksvoorstel staan het onderwerp, de onderzoeksvraag, de methode en het corpus beschreven.
Opmerkingen De deadline voor het doorgeven van een eerste en tweede keuze voor een scriptieonderwerp is 28 november. Dit gebeurt bij de scriptiecoördinator Janneke Weijermars (j.e.weijermars@rug.nl).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Nederlands (2jr na Ba) 1 semester II verplicht