Letterkunde van de zeventiende eeuw

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LNX053B05
Vaknaam Letterkunde van de zeventiende eeuw
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Letterkunde van de zeventiende eeuw
Leerdoelen 1 Verwerving van kennis van en inzicht in de literaire cultuur van de Nederlandse zeventiende eeuw aan de hand van verschillende thema’s en daaraan gerelateerde teksten en contexten.
2 Ontwikkeling van vaardigheid in het gebruik van het vak-instrumentarium; ontwikkeling van vaardigheid in het analyseren en interpreteren van vroegmoderne teksten; ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
Omschrijving De representatie van de zeventiende eeuw (ca. 1580-1672) staat de afgelopen jaren ter discussie, juist omdat ze zo nauw verbonden is met de Nederlandse identiteit. Des te belangrijker is het om ons een beeld te vormen van deze woelige periode. Dit doen we aan de hand van literaire teksten, die bij uitstek weergeven hoe de inwoners van de Nederlandse Republiek de grote veranderingen in hun omgeving ervoeren. Aan de hand van primaire en secundaire literatuur ontwikkel je je eigen genuanceerde visie op deze complexe periode.

Elk van de zeven weken staat in het teken van een thema, bijvoorbeeld ‘Gouden Eeuw’, ‘Vroegmodern schrijverschap’, en ‘Koloniale literatuur’. In de hoorcolleges behandelen we de historische, politieke en culturele context rond het thema, waarbij ook enige theoretische concepten aan bod zullen komen, zoals self-fashioning en theatrum mundi. In de werkcolleges lezen we relevante vroegmoderne teksten met aandacht voor de Vroegnieuwnederlandse taal, de culturele betekenis en de literaire vormgeving. In de werkcolleges ontvang je tevens de instructies voor de onderzoeksopdracht, die bestaat in de editie van een zeventiende-eeuws gedicht. De stof en opdrachten voor de colleges worden bekend gemaakt in de Studiehandleiding en op Nestor. De opdrachten voor de werkcolleges lever je voorafgaand aan het tentamen in als ‘dossier’.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm dossier, schriftelijk tentamen
(Toetsing tentamen 65%, dossier 35%)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator L.A. van der Deijl, MA.
Docent(en) L.A. van der Deijl, MA.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I a keuze
Ba Nederlands 2 semester I a verplicht
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Communicatie- en Informatiewetenschappen) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Engelse Taal en Cultuur) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Kunst, Cultuur en Media) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Minorities and Multilingualism/Fries) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Taalwetenschap) 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Europese T&C - profielen Taal en Maatschappij & Cultuur en Literatuur) 3 semester I a verplicht