Taalverwerving Nederlands

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNT002B05
Vaknaam Taalverwerving Nederlands
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalverwerving van het Nederlands
Leerdoelen In deze module staat de ontwikkeling van de volgende competenties, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel, centraal. Studenten leren feiten over kindertaalontwikkeling en begrijpen theoretische theorieën hierover. Ze analyseren zelfstandig kindertaaldata en interpreteren hun analyses in het licht van taalkundige theorieën. Ze ontwikkelen de competentie om wetenschappelijke (taalkundige) vragen en argumenten te formuleren. Ze ontwerpen een eigen onderzoek in de vorm van een taalontwikkelingstudie. Ze rapporteren over hun onderzoeksvoorstel in een mondelinge presentatie en paper. Ze ontwikkelen leermethodes die nodig zijn voor hun verdere studie in de taalkunde.
Omschrijving De cursus biedt een overzicht van de taalontwikkeling van het kind vanuit een taalkundig perspectief. De volgende thema’s komen aan de orde: methoden van kindertaalonderzoek, eerste woorden, eerste zinnen, referentie, recursie, ellipsis en theory of mind. Verder bespreken we typische eigenschappen van kinderNederlands zoals subject drop, verb-second en optionele infinitieven, vraagwoordverplaatsing, passieven, scrambling, interpretatie van pronomina en reflexieven, de interpretatie van tense en aspect, definiete en indefiniete NPs, kwantificatie. Daarna ontwerpen studenten in paren een eigen onderzoek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur hoorcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. P. Hendriks
Docent(en) prof. dr. P. Hendriks
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Nestor
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 2 semester II verplicht