Literaire canon I

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNL006P05
Vaknaam Literaire canon I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literaire canon I
Leerdoelen 1. Kennis en inzicht
De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de drie literaire genres epiek, lyriek en dramatiek en het daarvoor ge-eigende analyse-instrumentarium, De student heeft inzicht in canoniseringsprincipes en kennis van gecanoniseerde werken in hun context.
2. Toepassen kennis en inzicht
De student is in staat om zijn/haar kennis en inzicht (zie boven) in een professioneel kader toe te passen.
Omschrijving Dit onderdeel is gewijd aan de analyse en interpretatie van literaire teksten vanaf 1600 tot heden met de nadruk op gecanoniseerde werken. De vaardigheid in het analyseren en interpreteren wordt verdiept, niet alleen aan de hand van verhalen (epiek) en poëzie (lyriek), maar ook van toneelteksten (dramatiek) die tijdens werkcolleges worden behandeld en thuis zijn voorbereid. Met het oog op de analyse werken de studenten met het elementaire begrippenapparaat uit de cursus Literaire tekstinterpretatie, aangevuld met begrippen uit de dramatheorie. Theoretische toelichting en literair-historische achtergronden betreffende de canon worden gegeven in enkele, over de weken verdeelde. hoorcolleges. De cursus wordt afgesloten met een dag waarop de studenten in groepjes een eigen analyse en interpretatie van een literaire tekst presenteren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm nog niet bekend
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J.E. Weijermars
Docent(en) other Lecturers / andere docenten ,dr. J.E. Weijermars
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Derde herziene druk E. van Boven, G.Dorleijn ca. €  30,00
Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw. Amsterdam University Press, 2011 (of een latere druk) Coutinho, Bussum, 2013; Ton van Strien (ed.) ca. €  30,00
Literatuur. Elementaire deeltjes, deel 50. Gillis Dorleijn, Dirk de Geest, Pieter Verstraeten ca. €  9,95
Aangereikte teksten via Nestor, o.a. de syllabus toneel.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren 1 semester II a keuze