Middelnederlandse letterkunde

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNL002P05
Vaknaam Middelnederlandse letterkunde
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Middelnederlandse letterkunde
Leerdoelen Nadere kennismaking met de Middelnederlandse letterkunde; inzicht in het Middeleeuwse wereldbeeld, een aantal beeldbepalende genres, auteurs en literaire werken; het leren analyseren, interpreteren en contextualiseren van teksten uit de Middeleeuwen.
Omschrijving Het college is gericht op de Nederlandse literatuur van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, en behandelt deze in het licht van het toenmalige wereldbeeld. De belangrijkste genres worden besproken, alsmede een aantal gezichtsbepalende auteurs en hun werk. Naast vorm en inhoud van teksten komen hun functie en receptie aan de orde binnen de belangrijkste cultuurkringen van hof, klooster en stad. Er wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen volkstaal en Latijn, het verschriftelijkingsproces, de productie van boeken in handschrift en druk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het analyserend en problematiserend lezen van enige representatieve teksten (mede met het oog op de zelfstandige bestudering van een leeslijst).
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M.G. Paijmans
Docent(en) dr. M.G. Paijmans
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 1 semester II b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II b keuze