Pragmatiek

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LNB001P05
Vaknaam Pragmatiek
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Pragmatiek
Leerdoelen Pragmatiek biedt een inleiding tot de wetenschappelijke bestudering van het gebruik van taal als communicatiemiddel.
Na de succesvolle afsluiting van deze cursus ben je nauwkeurig op de hoogte van fundamentele theorieën over de gebruiksfuncties van taal en beheers je het apparaat van basisbegrippen waarmee taalgebruikspraktijken en communicatieprocessen beschreven, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Omschrijving Inleiding tot de studie van het gebruik van taal als communicatie-middel.
Aan de orde komen hoofdthema's van de pragmatiek: taal als communicatiemedium, de functionaliteit van taal, verbale communicatie als sociale interactie, de contextuele en culturele bepaaldheid van talige communicatie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm responsiecollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. M. Huiskes
Docent(en) P. Harms, MA. ,prof. dr. A.J. Koole ,drs. H.C.W. Padmos ,dr. J. Wildfeuer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Understanding Pragmatics: An Interdisciplinary Approach to Language Use Gunter Senft ca. €  36,99
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatie & Educatie) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester I a verplicht
Ba Nederlands 1 semester I a verplicht
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen 3 semester I a verplicht
Facultaire Minor Linguistics 3 semester I a keuzegroep