Schrift,handschrift,druk ME & Renaiss.II

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LMX009M10
Vaknaam Schrift,handschrift,druk ME & Renaiss.II
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance II
Leerdoelen verdieping en praktische toepassing in een werkstuk over de materiële samenstelling, historische context en gebruiksgeschiedenis van een complex samengesteld handschrift uit een archief- of bibliotheekcollectie of van exemplaren van een vroege druk.
Omschrijving De cursus is een follow-up van LMX007X10 en richt zich op studenten die al over enige ervaring in het lezen van oud schrift en in het beschrijven van handschriften en vroege drukken beschikken. Ze kan al naargelang specifieke behoeften verdere verdieping in praktijk en theorie van de paleografie, diplomatiek en tekstkritiek, als ook codicologie, analytische bibliografie en bibliotheekgeschiedenis omvatten.
Uren per week 3
Onderwijsvorm tutorial
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Docent(en) prof. dr. S. Corbellini ,dr. K.J. Heidecker
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader vast te stellen
Entreevoorwaarden Bachelor behaald en toegang tot het Masterprogramma (zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding)
Opmerkingen De cursus betreft een op de basiscursus (LMX007X10) voortbouwende verdieping van kennis en vaardigheden middels een tutorial of daarmee vergelijkbare onderwijsvorm.
80 % Aanwezigheidsplicht bij werkcolleges.
Studenten worden geacht actief te participeren in alle werkcolleges en alle opdrachten buiten de colleges tijdig en correct uit te voeren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type