Schrift,handschrift,druk ME & Renaiss.I

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LMX007X10
Vaknaam Schrift,handschrift,druk ME & Renaiss.I
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Schrift, handschrift en druk in Middeleeuwen en Renaissance I
Leerdoelen Vaardigheid in transcriberen handgeschreven Middelnederlandse of Middelnederduitse teksten uit 14e-17e eeuw; herkennen/oplossen gangbare afkortingen; kennis schriftgeschiedenis late Oudheid t/m begin 17e eeuw en vaardigheid in herkennen en benoemen schrifttypen; basiskennis handschriftenkunde (lay-out/tekststructurering, schrijfmateriaal, schrijftechnieken) & vroege boekdrukkunst, oorkondenleer, zegelkunde en tijdrekenkunde
Omschrijving De cursus biedt een introductie in ontwikkeling, functie en gebruik van schrift, schrifttypen, geschreven en gedrukten boeken in diverse sectoren van de Europese samenleving van de late Oudheid tot in de Renaissance. Daarbij komen de materiële aspecten van het geschrevene en gedrukte boek alsmede bibliotheek- en archiefvorming aan bod. Voor eenieder die (vanuit taal- of letterkundige, historische, archeologische of kunsthistorische interesse) met handschriften en boeken uit de Middeleeuwen en Renaissance wil werken, is het mogelijk zowel elementaire leesvaardigheid te ontwikkelen als ook basiselementen van handschriftbeschrijving onder de knie te krijgen. Veelvuldig wordt gewerkt met handschriften en drukken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek. Een introductie in het archiefwezen is voorzien.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, werkcollege
(3, 2 en 1 uur werkcollege met 80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator Prof. Dr. S. Corbellini
Docent(en) Prof. Dr. S. Corbellini ,dr. K.J. Heidecker
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introduction to manuscript studies ,Ithaca en Londen, 2007 Raymond Clemens en Timothy Graham 9780801487088 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen a) bijvak in vrije ruimte voor elke Bachelor-opleiding van de Letterenfaculteit en andere faculteiten, (b) keuzevak binnen Masteropleidingen in de Faculteit der Letteren en andere faculteiten na toestemming betrokken Examencommissie. Voor Research-Master Classical, Medieval & Early Modern Studies geldt de cursus als een aanbevolen keuzevak. 80 % Aanwezigheids- en prestatieplicht bij hoor- en werkcolleges. Voor ReMa-studenten is na afronding van deze cursus in principe een verdieping mogelijk in tutorial vorm na toestemming van de Director of Studies, en voor Ma-studenten na toestemming van betrokken Examencommissie (na overleg met docenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren - semester I keuze
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Diversen) - semester I keuze