Style and Modernity: A&U 1800-1914

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LKX026P05
Vaknaam Style and Modernity: A&U 1800-1914
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Style and Modernity: Architecture & Urbanism 1800-1914
Leerdoelen 1. Eerste kennismaking met de moderne architectuur en het verkennen van de vernieuwingsdrang in de discipline. Na het met succes volgen van de collegereeks Stijl en Moderniteit 1750-1914 heeft de student: a) kennis van en inzicht in enkele fundamentele transformaties in de architectuur 1750-1914 b) kennis van en inzicht in exemplarische bouwwerken, kunstwerken en bronteksten uit bovengenoemde periode en hiermee samenhangende bronnen c) kennis van gebruikte terminologie. 2. Eerste kennismaking met de kunst- en architectuurhistorische discipline, en met de maatschappelijke context daarvan.
Omschrijving Dit college vormt het pendant van het vak Beeldende Kunst: De werkelijkheid op losse schroeven 1750-1914. Aan de hand van representatieve voorbeelden - gebouwen, stedelijke ensembles, en daarnaast architectuur traktaten ? wordt in deze collegereeks zichtbaar hoe de bouwkunst met het ter discussie stellen en vervolgens loslaten van tradities een vernieuwing doormaakten, die in de loop van de 19de eeuw tot een zelfstandige discipline zou leiden. Bij de keuze van de casussen wordt ingehaakt op het internationale debat over architectuur met behulp van een kritische lezing van een aantal spraakmakende traktaten en teksten uit deze periode, en worden zowel internationale als Nederlandse voorbeelden onder de loep genomen. De begrippen stijl, schoonheid en moderniteit staan daarbij centraal. Ze worden in verband gebracht met de innovaties in het architectenberoep, de bouwpraktijk en bouwtechniek en geplaatst tegen de achtergrond van de industrialisatie en economische, sociale en politieke modernisering van de samenleving.
Uren per week 4
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege
(1 x 2 uur hoorcollege, 1 x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
(schriftelijk tentamen 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. C. Wagenaar
Docent(en) prof. dr. C. Wagenaar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De Westerse Architectuur. Een geschiedenis. Boom Uitgevers, Amsterdam, 2001 (of latere editie) David Watkin 9789058750020 €  62,50
Aanvullende teksten (via Nestor aangeleverd)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Dit vak staat open als bijvak en Open College. Hoofdvakstudenten hebben voorrang op bijvakstudenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II a keuze
Ba Kunstgeschiedenis  (Major) 1 semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze