Ba-scriptie Visuele kunsten

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LKK999B10
Vaknaam Ba-scriptie Visuele kunsten
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie Visuele kunsten
Leerdoelen De BA-scriptie is een op individueel en begeleid literatuuronderzoek gebaseerd werkstuk. De student kiest bij voorkeur een onderwerp in aansluiting op één van de thema's die in de colleges zijn behandeld. Aan de hand van een centrale vraag wordt materiaal uit gepubliceerde bronnen en secundaire literatuur verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de theoriën, methoden en vaardigheden die in de Ba zijn geoefend.
Omschrijving De bachelorscriptie is een zelfstandige en kritische literatuurstudie over een onderwerp dat door de student in overleg met de begeleidende docent is gekozen. In de scriptie moet de student zelfstandig de relevante kunsthistorische literatuur en andere informatie verzamelen; een duidelijke vraagstellingen verwoorden; de problematiek analyseren en evalueren en de keuze voor een methode motiveren en toepassen; een theoretisch kader presenteren en visies en opvattingen van verschillende auteurs vergelijken en tegen elkaar afzetten; de geëigende kunsthistorische terminologie hanteren en tenslotte e.e.a. omzetten in een helder en volgens de academische regels van het vakgebied opgeschreven werkstuk.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.L. de Jong
Docent(en) dr. J.L. de Jong ,dr. P. de Ruiter , diverse docenten ,prof. dr. A.S. Lehmann ,drs. L. Nijenhof
Entreevoorwaarden 1) Een student kan zich niet eerder voor derdejaarsvakken inschrijven dan nadat hij/zij de propedeuse heeft afgerond. 2) Verplichte volgorde van tentamens: aan de Bachelorscriptie kan niet eerder worden begonnen dan nadat het werkstuk behorend bij de Buitenlandse Excursie BA-2 is afgerond en goedgekeurd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Kunstgeschiedenis 3 semester II keuzegroep