Ba-scriptie Architectuur en Stedenbouw

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LKA999B10
Vaknaam Ba-scriptie Architectuur en Stedenbouw
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Architectuur en Stedenbouw: Bachelor-scriptie
Leerdoelen Het doel van de Bachelorscriptie is een zelfstandige en kritische literatuurstudie over een onderwerp dat door de student in overleg met de begeleidende docent is gekozen. In de scriptie moet de student:
- Zelfstandig de relevante kunsthistorische literatuur en andere informatie verzamelen.
- Een duidelijke vraagstellingen verwoorden.
- De problematiek analyseren en evalueren.
- De keuze voor een methode motiveren en toepassen.
- Visies en opvattingen van verschillende auteurs vergelijken en tegen elkaar afzetten.
- De geëigende kunsthistorische terminologie hanteren.
- En tenslotte e.e.a. in goed Nederlands opschrijven.
- De student moet aantonen dat hij/zij in staat is op zelfstandige wijze een onderzoek van beperkte omvang te volbrengen; daarbij wordt de student ook geacht hoofd- van bijzaken te onderscheiden. De Bachelorscriptie geldt zodoende als voorbereiding op de Masterscriptie: de student doet ervaring op in de analyse van kennis en inzichten uit de literatuur en de evaluatie ervan. De student leert aldus mogelijke leemten en onbeantwoorde onderzoeksvragen in de literatuur aan te wijzen. De Bachelorscriptie wordt daarom ook afgesloten met een beknopt hoofdstuk waarin vragen voor verder onderzoek zijn geformuleerd. Alleen in de Masteropleiding wordt daadwerkelijk de volgende stap gezet in het onderzoeksproces: de vragen die voortkomen uit een kritische verkenning van het beschikbare, kunsthistorische materiaal worden verder onderzocht; daarna wordt een hypothese geformuleerd en tenslotte wordt een beargumenteerd antwoord op de problematiek gegeven.
De Bachelorscriptie vormt de sluitsteen van de Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. In de scriptie moet de student aantonen dat hij/zij voldoet aan de algemene en vakgerelateerde eindtermen van de opleiding zoals vermeld in de OER.
Omschrijving De Ba-scriptie is een op individueel (en begeleid) literatuuronderzoek gebaseerd werkstuk. De student kiest het onderwerp in aansluiting op een van de thema's die bij Massaproductie 20e eeuw, Ethiek en esthetiek of Dossier Landschapsgeschiedenis zijn behandeld. Aan de hand van een centrale vraag wordt materiaal uit gepubliceerde bronnen verzameld en geïnterpreteerd, gebruik makend van de methoden en vaardigheden die in de Ba zijn getraind.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.M. Martin
Docent(en) diverse docenten ,dr. A.M. Martin ,prof. dr. ir. M. Spek ,dr. C.P.J. van der Ploeg
Entreevoorwaarden Afgeronde propedeuse + major Architectuur en Stedenbouw. Verplichte volgorde van de tentamens: aan de Bachelorscriptie kan niet eerder worden begonnen dan nadat het werkstuk behorend bij de Buitenlandse Excursie BA-2 is afgerond en goedgekeurd.
Opmerkingen De voertaal is Engels, tenzij er alleen Nederlandse studenten deelnemen. Nederlandse studenten mogen hun opdrachten in het Nederlands inleveren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Kunstgeschiedenis 3 semester II keuzegroep