Ma-scriptie Landschapsgeschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LKA098M20
Vaknaam Ma-scriptie Landschapsgeschiedenis
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 20
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Landschapsgeschiedenis
Leerdoelen Zelfstandige planning, uitvoering en rapportage van een interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de landschapsgeschiedenis.
Omschrijving De Ma-scriptie bestaat uit een individueel (en begeleid) wetenschappelijk landschapsonderzoek (omvang 20 ECTS = 560 werkuren). De scriptie dient interdisciplinair van opzet te zijn en voor een substantieel deel op zelf verzamelde en geinterpreteerde (primaire) bronnen te zijn gebaseerd. Onderwerp en werkplan worden in overleg tussen student en scriptiebegeleider vastgesteld. In sem. 1B wordt gedurende een aantal collectieve instructies een aantal relevante academische vaardigheden getraind. Ook wordt in die periode toegewerkt naar een onderzoeksvoorstel. In semester 2 voert de student dit voorstel uit onder begeleiding van een scriptiebegeleider van de eigen opleiding. Parallel aan het scriptieproces vindt een intervisietraject plaats, waarin studenten 1x per zes weken onderling en met een van de docenten ervaringen uitwisselen en onderling feedback geven op elkaars producten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. ir. M. Spek
Docent(en) prof. dr. H. Ronnes ,dr. M. Schepers ,prof. dr. ir. M. Spek ,drs. A.J. Wolff
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor masterstudenten Landschapsgeschiedenis. Studenten dienen 25 ects aan Ma-vakken te hebben behaald alvorens zij kunnen starten met de masterscriptie.
Opmerkingen De voertaal is Nederlands. De scriptie mag in het Nederlands of Engels worden geschreven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 hele jaar verplicht