Media en journalistieke cultuur VI

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LJX011B05
Vaknaam Media en journalistieke cultuur VI
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Media en journalistieke cultuur VI: Media-analyse
Leerdoelen Please see also the course description. By the end of the course, students will have a firm grasp of the three most prominent methods in analyzing media texts and understand the practical application of each approach, including the processes of sampling, data collection and data analysis. More specifically, after this course a student can:
- describe the differences between quantitative and qualitative research;
- name and describe the different aspect of conducting a research into media texts (design, sampling, data collection, data analysis;
- name the key characteristics of the three different methods for analyzing media texts;
- describe the strong and weak points of the respective methods for media research;
- design a (limited) research plan for empirically analyzing media texts;
- conduct an (limited) analysis of media texts via three of the most prominent methods in the field;
- present the results of their research in a clear and systematic research report.
Omschrijving We leven in een van media doordrongen wereld. We worden permanent gebombardeerd door media-uitingen die helpen onze dagelijkse ervaringen vorm te geven. Als onderzoekers op het terrein van communicatie, media en journalistiek analyseren we mediateksten omdat we ervan uit gaan dat deze een belangrijke rol spelen in onze gemediatiseerde samenleving. In deze module leer je hoe dat in zijn werk gaat. Studenten maken kennis met de grondslagen van media-onderzoek: onderzoeksopzet, dataverzameling, data-analyse, vraagtekens bij betrouwbaarheid en de grenzen waartegen je als media-onderzoeker kunt oplopen.

Studenten krijgen een inleiding op zowel theorie als methodes. De module begint met een gedachtewisseling over de algemene logica achter wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder over het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Daarna concentreren we op drie verschillende benaderingen van media-analyse: inhoudsanalyse, discours analyse, gefundeerde theoriebenadering en andere inductieve coderingstechnieken. Eerst bespreken we de grondslagen van iedere aanpak, daarna de logica en sterke/zwakke punten. Daarna gaan studenten zelf groepsgewijs aan de slag met deze technieken.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie
(Deze module bestaat uit wekelijkse werkcolleges.)
Toetsvorm computeropdrachten, continue toetsing, dossier, presentatie, testimonium
Vaksoort bachelor
Coördinator M. Esteve Del Valle, PhD.
Docent(en) M. Esteve Del Valle, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Social Research Methods (Oxford University Press, 2012; 4th edition),
Alan Bryman 978-0-19-920295-9 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Dit is een module op derdejaars niveau en daarom alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde propedeuse.
Het is niet nodig eerst andere modules van MJC te hebben gevolgd; wel wordt aanbevolen MJC II Introduction Journalism Studies te hebben gevolgd.
Opmerkingen Deze module maakt deel uit van de minor Media en Journalistieke Cultuur. Voor meer informatie over inhoud, opzet en keuzemogelijkheden van deze minor, zie de webpagina.
De werkgroepinschrijving verloopt via Nestor vanaf twee weken voor aanvang van de colleges.
Progress is open van woensdag 8 juni tot en met donderdag 30 juni 2016. De werkgroep intekening in Nestor is open van vrijdag 1 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 15 juli 2016 23.59 uur. Recidivisten die alleen een tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in de Student Portal/Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar seccnl@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze