Inleiding programmeren II

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX022P05
Vaknaam Inleiding programmeren II
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding programmeren II
Leerdoelen Aan het eind van het vak heeft de student kennis van en inzicht in diverse datastructuren, zoals strings, lijsten, files, en dictionaries, is hij in staat deze correct in te zetten bij de ontwikkeling van een programma. Daarnaast kan de student meer geavanceerde ontwerptechnieken en complexere besturingsstructuren (waaronder recursie) toepassen bij het opzetten en implementeren van een programma. Ook begrijpt hij op basaal niveau het programmeren met klassen en objecten. De student is in staat problemen met betrekking tot taal en tekst te analyseren, oplossingen hiervoor te vinden, deze om te zetten in een stappenplan, en op grond hiervan een programma te ontwerpen en te implementeren in Python, met gebruikmaking van het besturingssysteem Linux.
Omschrijving Inleiding Programmeren II is het vervolg op Inleiding Programmeren I, en veronderstelt dat de student vertrouwd is met basisbegrippen uit de computerwetenschap en elementaire programmeervaardigheden bezit. Datastructuren zoals strings, lijsten, en files worden geïntroduceerd, en er wordt ingegaan op zowel iteratieve als recursieve besturingsstructuren. Ook maakt de student kennis met object-georiënteerd programmeren. Verder komen meer complexe problemen aan de orde die hogere eisen stellen aan het ontwikkelproces, het ontwerp en de implementatie van programma’s. Net als in Inleiding programmeren I wordt er gebruik gemaakt van Python (op Linux) om besproken programmeerbegrippen en -principes te illustreren en te laten toepassen door de student. Voor uitleg en oefening worden, waar mogelijk, taal- en tekstproblemen van beperkte omvang gebruikt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm computeropdrachten, programmeeropdrachten, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Zie literatuur bij Inleiding Programmeren I
Entreevoorwaarden Na het behaald of gevolgd hebben van LIX021P05 Inleiding Programmeren I. Individuele uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met de docent van het vak.
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester I b verplicht
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I b verplicht