Inleiding programmeren I

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX021P05
Vaknaam Inleiding programmeren I
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding programmeren I
Leerdoelen Aan het eind van het vak beheerst de student basisbegrippen van de computerwetenschap, en is hij op de hoogte van algemene programmeerprincipes. Hij is in staat eenvoudige programma’s te lezen en te begrijpen, en structureringstechnieken en besturingsstructuren correct toe te passen bij het ontwerpen en schrijven van eenvoudige programma’s voor allerlei soorten problemen, maar in het bijzonder voor taal- en communicatiegerelateerde problemen. De student ontwikkelt met name vaardigheid in het imperatief programmeren in Python, op een Unix-platform.
Omschrijving Dit vak vormt samen met de opvolgende vakken Inleiding Programmeren II en Gevorderd Programmeren een basisvakkeneenheid van de opleiding Informatiekunde waarin de student leert programmeren. Inleiding Programmeren I veronderstelt geen voorkennis, noch op het gebied van de computer, noch op dat van het programmeren. Het vak introduceert basisbegrippen uit de computerwetenschap. De student leert wat een algoritme is, hoe numerieke en tekstuele data in de computer worden weergegeven en gemanipuleerd, en wat een modulaire opbouw van een programma inhoudt. Daarnaast leert het vak de student de belangrijkste startvaardigheden aan van programmeren. Centraal daarbij staat het imperatieve programmeren. Nadruk ligt op het oplossen en implementeren van problemen op het gebied van taal en tekst. Toepassing van theoretische en abstracte begrippen gebeurt aan de hand van de programmeertaal Python, en het besturingssysteem Linux. Naast algemene computerkennis en programmeervaardigheden, krijgt de student specifieke kennis van en vaardigheden in het programmeren in Python, op Linux.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm programmeeropdrachten, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator K.I.J. Al Khatib, PhD.
Docent(en) K.I.J. Al Khatib, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(2017) (3rd edition), Python Programming: an Introduction to Computer Science. Wilsonville, Oregon: Franklin, Beedle & Associates Inc. Zelle, J. 978-1590282755 ca. €  50,00
(2015) (12th or 13th edition), Computer Science: an Overview. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Prentice Hall, Inc. Brookshear, J.G. and D. Brylow 973-0-13-376006-4 ca. €  75,00
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in de Student Portal (Nestor) gebeurt door de coördinator van het vak.
De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester I a verplicht
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester I a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I a verplicht