Inleiding Informatiekunde

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX012P05
Vaknaam Inleiding Informatiekunde
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Informatiekunde
Leerdoelen Kennis hebben van verschillende aspecten van Informatiekunde en hun relatie met Letteren
Het kunnen schrijven van een gestructureerd betoog met behulp van de opmaaktaal LaTeX.
Omschrijving Informatiekunde is een multidisciplinair vakgebied. Dit college beoogt een globaal beeld te geven van de inhoud van dit vakgebied. Je maakt op elementair niveau kennis met de relatie tussen Informatiekunde en vakken op het gebied van de Letteren (geschiedenis, taalkunde, cultuurkunde, communicatiekunde). Daarbij ligt het accent op technieken voor manipulatie en presentatie van informatie ten behoeve van onderzoek en onderwijs op het terrein van de Letteren. Er vindt tevens training plaats van schrijfvaardigheden aan de hand van de behandelde stof.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm digitale toetsing, essay, opdrachten
(digitaal 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. G. Bouma
Docent(en) dr. G. Bouma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Helder Rapporteren, 10e druk (2010) of recenter, Bohn, Stafleu, van Loghum.
Peter Nederhoed 9789077718 ca. €  50,00
Aanvullende literatuur wordt op college bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester I a verplicht
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester I a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I a keuze
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I a keuzegroep