Tekstmanipulatie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX005P05
Vaknaam Tekstmanipulatie
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Tekstmanipulatie
Leerdoelen De student is in staat te werken met het besturingssysteem Linux/Unix. Daarbij kan hij
eenvoudige bewerkingen uitvoeren op tekstbestanden voor
- het maken van woordenlijsten en gesorteerde frequentielijsten van woorden, maar ook van woordparen en woordsequenties
- het zoeken in tekstbestanden met behulp van reguliere expressies
- het manipuleren van tekstbestanden (deleren/vervangen van letters en/of woorden)
De student is in staat te werken met de "pipes" van Unix om commando's met elkaar te
verbinden. Typische commando's waar de student prima mee uit de voeten kan zijn:
grep, cat, cut, paste, sort, uniq, tr, sed.
Omschrijving Binnen Letterenopleidingen wordt er veel gewerkt met teksten. Dit college geeft een overzicht van problemen en oplossingen bij het elektronisch manipuleren van teksten, en laat de student kennismaken met het besturingssysteem Linux/Unix. Verschillende Unix-commando’s voor het zoeken in, en vervangen en sorteren van tekst komen aan de orde. De student leert deze te combineren voor toepassingen zoals tekstanalyse en taalherkenning.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur computer practicum)
Toetsvorm computeropdrachten, schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator Dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) Dr. A. Toral Ruiz
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Algemene introducties in Unix kunnen worden gebruikt. Deze zijn vaak op het internet te vinden. Verdere literatuur wordt via Nestor bekend gemaakt.
General introductions to Unix can be used. These are often found on the internet. Additional literature is announced via Nestor.
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen Bureau Studentzaken tekent eerstejaars, premaster en bijvakstudenten in in Progress. De werkgroepintekening in Nestor gebeurt door het secretariaat cluster Nederlands. Indien de werkgroep waarin je bent ingedeeld niet naar wens is kun je zelf in Nestor van werkgroep wisselen tot en met de 1e collegeweek. Dit kan alleen als de werkgroep van je keus niet vol is. Recidivisten die alleen tentamen hoeven te maken wordt ontmoedigd om zich aan te melden voor het vak in Progress. Zij kunnen door het secretariaat worden toegevoegd aan de cursus in Nestor. Je kunt hiervoor een mail sturen naar sec-millc@rug.nl. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde 1 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor Informatiekunde 3 semester I b verplicht