Statistiek I

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LIX001X05
Vaknaam Statistiek I
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Statistiek I
Leerdoelen 1. Basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek begrijpen zodanig dat deze kunnen worden toegepast. De student weet onder andere wat p-waardes zijn, wat hypothese toetsen inhoudt, wat z-scores zijn, en hoe data gevisualiseerd kan worden.
2. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chi-kwadraat toets, Mann-Whitney toets en Wilcoxon rangtekentoets, correlatie en Cronbach’s α) begrijpen zodanig dat deze kunnen worden toegepast.
3. Diverse statistische methoden (o.a. z-toets, t-toets, chi-kwadraat toets, Mann-Whitney toets en Wilcoxon rangtekentoets) toepassen op bestaande data verzamelingen.
4. De resultaten van deze statistische methoden en technieken volledig en correct rapporteren. Deze rapportage dient de volgende elementen te bevatten: de onderzoeksvraag, de nul-hypothese en alternatieve
hypothese, het significantie-niveau, de keuze en verantwoording van de statistische toets, de resultaten van de statistische toets, de effectgrootte en de conclusie van de toets (nul-hypothese verwerpen of
juist niet).
5. Wetenschappelijke literatuur waarin statistische resultaten worden besproken kritisch kunnen beschouwen.
6. Het programma R gebruiken om de in de cursus besproken statistische analyses uit te voeren, met specifieke aandacht voor het automatisch genereren van een verslag.
Omschrijving Dit vak beoogt de student in staat te stellen statistiek op een basisniveau binnen de geesteswetenschappen te gebruiken, vooral om vakliteratuur te begrijpen en om eigen gegevens te analyseren. Aandacht wordt besteed aan de basisbegrippen van de beschrijvende en inferentiële statistiek, aan de grafische presentatie van gegevens, en aan de keuze van statistische toetsen. In het college worden o.a. de z-toets, de t-toets voor onafhankelijke dan wel gepaarde data, de chi-kwadraat toets, de Mann-Whitney toets en de Wilcoxon rangtekentoets behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de correlatie en Cronbach's alfa. Het vak is tevens de kennismaking met het statistische softwarepakket R.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege
(2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege)
Toetsvorm digitale toetsing, schriftelijke opdracht(en)
(digitaal 2 uur)
Vaksoort bachelor
Co├Ârdinator prof. dr. M.B. Wieling, MSc.
Docent(en) D. Abur , student-assistent ,prof. dr. M.B. Wieling, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. John Benjamins: https://benjamins.com/#catalog/books/z.195/main Natalia Levshina 9789027212252 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Informatiekunde  (Pre-master Information Science) - semester II a verplicht
BSc Informatiekunde 2 semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Computercommunicatie) - semester II a verplicht
Ba Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Pre-master Communicatiekunde) - semester II a verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze
Ba Taalwetenschap 1 semester II a verplicht
Ba Taalwetenschap  (Pre-master Neurolingu├»stiek) 4 semester II a verplicht