Thesis Lab

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LHU007M05
Vaknaam Thesis Lab
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Thesis Lab
Leerdoelen Upon successful completion of the course unit, students are able to:
1. een originele bijdrage te leveren aan de kennis op een of enkele deelgebieden van de CIW;
2. een wetenschappelijke vraagstelling op het terrein van de Digital Humanities te formuleren;
3. een interdisciplinaire werkwijze te verantwoorden;
4. de voor dit onderzoek relevante gegevens te verzamelen, ordenen, analyseren en waarderen;
5. relevante conclusies te trekken op basis van het verrichte onderzoek en (wanneer de vraagstelling dit behelst) verdedigbare oplossingen te formuleren;
6. het onderzoek en de geleverde bijdrage aan het vakgebied kritisch te evalueren;
7. het onderzoek, alsmede de gevonden conclusies en oplossingen op leesbare, heldere en overzichtelijke wijze schriftelijk weer te geven

The learning outcomes of this course unit contribute to the following learning outcomes of the degree programme as described in the OER. (still in Dutch)
a. kennis van en inzicht in theorieën en onderzoeksmethoden op het gebied van digital humanities;
b. kennis en begrip van de invloed van digitalisering en digitale methoden op de samenleving en de geesteswetenschappen; vermogen om de wijze waarop waarheidsvinding en theorievorming in beweging zijn, te volgen, te interpreteren en te evalueren; kennis en vaardigheden omtrent de bij het vakgebied behorende methoden en technieken;
c. vermogen om op systematische en creatieve wijze met complexe vraagstukken om te gaan en zich gefundeerde oordelen te vormen; vermogen om conclusies op heldere wijze over te brengen aan specialisten en niet-specialisten
Omschrijving In the Thesis Lab students will work on a project involving a digital corpus from within the Humanities, on which they build their thesis. They will start working on the design of their thesis, including the research question, a theoretical framework and a methodology plus a well-prepared data set. Students will be supervised during the Thesis Lab and they will take part in group discussion with the other students to discuss and learn from each other’s projects.
Uren per week
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort master
Co├Ârdinator dr. S.I. Aasman
Docent(en) dr. S.I. Aasman , T. Caselli, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Progress is open van 20 november 2017 tot en met 26 januari 2018. De (eventuele) werkgroep intekening in Nestor is open van 11 december 07.00 uur t/m 26 januari 23.59 uur. De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Communicatie- en Informatiewetenschappen  (Digital Humanities) 1 semester II a verplicht