Fryske Literatuer

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LHF040B10
Vaknaam Fryske Literatuer
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Fryske Literatuer
Leerdoelen General knowledge of the subdiscipline of Minorities & Multilingualism: literary studies and cultural history and of the academic and cultural infrastructure of the field. (OER 1.1)
 Knowledge of the societal and cultural position of minority groups and their languages and their academic study. (OER 1.2)
 Knowledge of minority history as embedded in European and global contexts as well as knowledge of the debates on (ethnic) diversity in current day society. (OER 1.6)
 Knowledge and understanding of the most important developments (movements, authors) in and characteristics of Frisian literature. (OER 1.8)
 The ability to hold a presentation in Frisian, to write a well-structured text in Frisian and to translate complex Dutch texts in various genres into Frisian and vice versa . (OER 2.6.)
 The ability to analyse Frisian or Old-Frisian texts and place them into their respective legal-historical or cultural-historical context . (OER 2.7.)
 The ability, based on the knowledge acquired, to present a well-founded assessment of academic literature in the field of linguistics, literature, history and sociolinguistics of minority languages, taking other people’s opinions and feelings into account. (OER 3.1.)
 The ability to problematize societal issues concerning minorities and their languages in an academic sense and to report on this in accordance with the conventions of the field. (OER 3.2.)
 The ability to prepare and give oral and written presentations efficiently and purposefully with an eye to quality, both individually and as part of a team, making use of the most important concepts, attitudes and techniques in the subject field. (OER 4.1.)
 The ability to convey information, ideas and solutions based on good listening, reading, oral and writing skills in Frisian. (OER 4.2.)
 The ability to quickly and efficiently gather, select and process relevant information using modern digital techniques, demonstrating a significant degree of responsibility, self-discipline and initiative. (OER 5.1.)
 The ability to think in problem and solution-oriented ways and identify, analyse and evaluate academic problems based on current developments in the field. (OER 5.2.)
Omschrijving Under Fryske literatuer wurdt trochstrings ferstien ‘Frysktalige literatuer’. Mar oft dat ek echt sa is, dat hinget mar krekt ôf fan de definysje fan literatuer dy’t je der op neihâlde en fan de metoade dy’t je hantearje. In literatuersosjologyske benadering bygelyks jout in folslein oar byld as in suver literatueranalytyske metoade, al hielendal wannear’t je de Fryske literatuer út histoarysk eachpunt wei begripe wolle.
Yn dit kolleezje krijt de studint in oersjoch fan de belangrykste aspekten, benaderingswizen, ûntwikkelingen en tema’s út en fan de Fryske literatuer. Dêrby wurdt de Fryske literatuer hieltyd út in bredere kontekst wei problematisearre. Belangrike konteksten binne minderheidsliteratuer yn it algemien, de spanning tusken Nederlânsktalige en Frysktalige literatuer en de ynbêding fan de Fryske literatuer yn bredere literêre en kulturele fjilden, b.g. dat fan de Fryske taalbeweging. Yn it kolleezje is ek bisûnder omtinken foar it trochlibjen fan literatuer en de resepsje fan âldere literêre produkten yn lettere perioaden.
De metoade fan dit kolleezje is dat oan de iene kant de studint oanleart om de Fryske literatuer as lytse literatuer yn in bredere maatskiplike, literêrsosjologyske en histoaryske kontekst del te setten en oan de oare kant alle wiken stikken of stikjes lêst fan belangrike of represintative teksten út de literatuer fan in bepaalde perioade of oer in bepaald tema.
Studinten lêze alle kearen in pear opjûne teksten, meitsje opdrachten en dogge allegear in kear as wat in lytse presintaasje.
Uren per week
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator prof. dr. G.T. Jensma
Docent(en) prof. dr. G.T. Jensma
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Minorities & Multilingualism 3 semester I keuzegroep