Taalvaardigheid Fries Ia

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LHF008P05
Vaknaam Taalvaardigheid Fries Ia
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Fries
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheid Fries Ia
Leerdoelen Na afronding van dit vak:
- beheerst de student de Friese spelling op minimaal ERK-niveau B1;
- heeft de student een woordenschat die past bij minimaal ERK-niveau B1;
- heeft de student kennis van de Friese taal op minimaal ERK-niveau B1
kan de student alle onregelmatige Friese werkoorden vervoegen;
- kan de student in het Fries een presentatie van 5 à 10 minuten verzorgen over enig onderwerp, op niveau B2.

Deze eindtermen komen overeen met die van de onderdelen 'skriuwe' ERK-niveau B1.
Omschrijving Met dit vak wordt een elementaire schrijf- en leesvaardigheid van het Fries aangeleerd. De schrijfvaardigheid staat centraal. Dit kan niet zonder aandacht te besteden aan de Friese spelling en de Friese grammatica, terwijl de taalsociologische achtergrond van het Fries ook regelmatig om de hoek komt kijken. Tijdens de colleges wordt er veel geoefend, ook in samenwerking met medestudenten. Elke student wordt geacht – afhankelijk van het aantal deelnemers – één korte mondelinge presentatie te verzorgen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm mondeling tentamen, portfolio, presentatie, schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator G.A. de Jong, MA.
Docent(en) G.A. de Jong, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Woordenboek Fries-Nederlands . Zantema, J.W. 906066440X / UGI730
Tiidwurden Leeuwarden 2011 (11th edition). Eisma, D. Popkema, J. 9789062734092 ca. €  6,00
Grammatica Fries. Utrecht 2006. Popkema, J. 9789492176820 ca. €  24,50
Woordenboek Nederlands-Fries . Visser, W. 9060664418 / UGI730
Entreevoorwaarden Dit vak is met name bedoeld voor studenten die het Fries al kunnen verstaan, spreken en lezen. Bij voorkeur beschikt de student hiernaast ook over een elementaire schriftelijk beheersing van het Fries.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren - semester II a keuze