Ba-scriptie Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX999B10
Vaknaam Ba-scriptie Geschiedenis
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie Geschiedenis
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
11. het vermogen om de historische kennis en vaardigheden te benutten die van pas komen in een breed academisch beroepenveld en waarbij het een vereiste is, dat de studenten:
-persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfdiscipline aan de dag leggen;
-een oplossend vermogen aan de dag leggen;
-kunnen denken en schrijven onder tijdsdruk;
-kunnen samenwerken, ook in een samenwerkingsverband met deelnemers met verschillende culturele achtergronden;
-effectief gebruik kunnen maken van basale digitale vaardigheden;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
Omschrijving De Bachelorscriptie wordt d.m.v. een inleidende scriptiewerkgroep en begeleide zelfstudie geschreven. Van belang is dat de student zelf een centrale vraagstelling opmaakt en uitwerkt. Van de student wordt voorts verwacht dat hij/zij in staat is uiteenlopende gegevens en interpretaties in een coherent historisch betoog te verwoorden. Alhoewel het onderzoek een thematisch specialisme weergeeft, gaan we er van uit dat de student al zijn/haar opgedane kennis en vaardigheden van de Bachelor toepast in de Bachelorscriptie: werken met (gepubliceerde) bronnen, werken met theorievorming in de geschiedwetenschap en met methoden uit de colleges methoden en bronnen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor jr 3
Co├Ârdinator dr. K.J. Heidecker
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
geen
Entreevoorwaarden BA 1 en BA 2 behaald
Opmerkingen Zie Nestor voor de uitgebreide bachelor scriptie-brochure.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 3 hele jaar verplicht
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II verplicht