KV: Tijd en versnelling van tijd

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LGX336B10
Vaknaam KV: Tijd en versnelling van tijd
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam KV: Tijd en versnelling van tijd
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving In deze cursus zullen we theorieën over tijd, tijdelijkheid en versnelling bestuderen (Reinhart Koselleck, Paul Virilio, Hartmut Rosa). Concreet gaat het over de manier waarop veranderende ideeën over tijd zich in de geschiedenis voordeden (en doen) en werden ervaren in met name het Europa van na 1789 tot en met het heden. De nadruk ligt op zaken als de verhoudingen tussen historiciteit – het idee dat elk periode historisch bepaald is –, ‘gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’, de ‘gelaagde’ tijd en versnelling van tijd. Ook zullen concepten als ‘moderniteit’, ‘historisch bewustzijn’, ‘synchroniciteit’, ‘pluraliteit’ en ‘nostalgie’ aan de orde komen. Dit alles wordt vanuit een interdisciplinaire invalshoek bezien; dat wil zeggen: de geschiedschrijving, filosofie, sociologie, psychologie, esthetica (film, literatuur, muziek).
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. R.A. Krol
Docent(en) dr. R.A. Krol
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  ( History in a Global perspective (30 ects)) 3 semester I keuzegroep