KV: Pioneer Landscapes

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LGX334B10
Vaknaam KV: Pioneer Landscapes
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam KV: Pioneer Landscapes
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik in het Nederlands of Engels, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten
Omschrijving Abstract: The course explores the long term history of social experiments in a colonial setting. From Antiquity onwards societies have combined colonial-imperialist agendas with domestic societal ideals and experiments. The creation of new settler colonies in newly conquered or reclaimed territories provide a unique opportunity to experiment with new societal ideals that are difficult to realize at home. In Classical Greece social theorists such as Hippodamus and Plato philosophized about how utopian social ideals could be realized in new colonial settlements, thus inspiring the actual construction of utopian settlements such as Olynthos and Priene. Also the Romans experimented with new social models in colonial context. Their colonies, with their strict geometric and egalitarian lay-out were emancipatory settlements designed to transform urban plebs into strong soldier farmers the Empire needed. A very similar ideology also dictated the design of several colonies that were founded in the New world, such as Savannah Georgia in North America. The same is true for the ‘benevolent’ Peat colonies in the Low countries in the 19th c. and in Fascist Italy. Intriguingly, despite the long history of such colonial social experiments, only a handful of these utopian settlements proved to be a success. Most of these experimental settlements were short-lived and quickly disappeared or lost their original idealistic principles. This course analyses the philosophical and practical context in which such colonial experiments developed and explores the reasons for their failure or success. By studying colonial social experiments of the Classical Age, with 17-18 century colonization of America and the Peat colonies of the 19/20 century the longevity of this utopian practice is highlighted. At the same time, the comparison of these case-studies shows that despite their common ideological roots, the practical organization and evolutions of these settlements was very diverse, thus illustrating the complex interplay between the history of ideas and cultural and physical properties of different period and regions.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. J. Pelgrom
Docent(en) dr. J. Pelgrom , M.L. Thompson
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II b keuzegroep
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II b keuzegroep