KV: Columbian Exchange

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX325B10
Vaknaam KV: Columbian Exchange
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam KV: Columbian Exchange
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
17. het vermogen actief deel te nemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen;
Omschrijving Re-Presenting Columbian Exchange, 1492-2022

In 2022, one of the seminal early works of global history -- Alfred W. Crosby Jr.'s 1972 The Columbian Exchange -- will turn 50. Despite its age, this classic continues to prompt often-impassioned academic and popular debates about the lasting effects, meanings, and memories of global encounters in the early modern and modern eras. Indeed, in this summer's Black Lives Matter protests, statues of Columbus were toppled, drowned, and beheaded across the Atlantic World, while the devastation of indigenous American populations by Eurasian pathogens has been again invoked in the COVID-19 era. Structured roughly around Crosby's text, this course will emphasize the (in)voluntary global connections, circulations, networks and careers of people, plants and animals, pathogens, ideas, and things between the Americas, Eurasia, and Africa 1492-1992. Drawing on primary sources and key literature, we will examine topics such as encounters, the circulation of knowledge, and incipient anthropologies; pathogens and 'Virgin Soil' debates; the intimate connections of sugar, tobacco, and slavery; concepts such as syncretism, hybridity, or transculturation; ecological 'imperialism' and the concept of wilderness; the rise of foodways histories; new perspectives on revolution and race; and especially how and why representations of Columbus have shifted over the past 500 years.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. M.K. Williams
Docent(en) dr. M.K. Williams
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05)
Opmerkingen The course will be conducted in English; (most) written work may be submitted in either English or Dutch.

(Links to) required literature will be made available via the course NESTOR/Blackboard site.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze