Kernvak: Media and Counter Movements

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX324B10
Vaknaam Kernvak: Media and Counter Movements
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Kernvak: Media, Counter Movements and Societal Change in the 20th Century
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
17. het vermogen actief deel te nemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen;
Omschrijving The advent of the digital age has brought along numerous new media of communication in an increasingly interconnected world. Around the globe, expectations were often rife with the alleged new democratizing, emancipatory and subversive potential these new media would offer to ordinary members of the public in the twenty-first century. Some have recently used media to speak truth to power, or to document and communicate injustices in society, whereas others use them to strengthen democracy, or to bring marginalized voices, experiences and worldviews, stemming from a wide variety of social, political and cultural contexts, into the mainstream. The emancipatory drive that undergirds such endeavors is more often than not directed towards affecting a form of societal change. In this research seminar, we will trace some of the historical precursors of this trend: ranging from media experiments in the postwar United States to create a “democratic surround” (Turner 2013), to a variety of countercultural movements in the 1960s and 1970s that used media to resist the status quo in society. In addition, we will explore such notions as “participation”, “democratization”, “emancipation” and countercultural media practices. Besides the aforementioned historical periods and concepts, we will also explore a variety of national and international archives to conduct research into such topics. The course will furthermore focus on improving your ability to formulate workable research questions, to select suitable methodologies to engage with your sources and to draft a research design.
Uren per week
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. T. Slootweg
Docent(en) dr. T. Slootweg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
More literature will be made available during the course
The Democratic Surround: Multimedia and American Liberalism from World War II to the Psychedelic Sixties Fred Turner 9780226817460 ca. €  33,00
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05)
Opmerkingen Zie voor meer informatie het schema in de studiegids. Studenten Geschiedenis: Inschrijving verloopt uitsluitend via Nestor (instructies volgen via de e-mail).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze