Kernvak: Genocide en massamoord

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX320B10
Vaknaam Kernvak: Genocide en massamoord
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Kernvak: Genocide en massamoord in de 20ste en 21ste eeuw
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
14. het vermogen op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
17. het vermogen actief deel te nemen aan maatschappelijke en wetenschappelijke discussies met respect voor opvattingen en gevoelens van anderen;
Omschrijving Wie de balans van de twintigste eeuw en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw wil opmaken, kan niet voorbij hun zwarte zijden. Vele generaties zagen genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven aan zich voorbijtrekken. Hoewel we in de eerste plaats aan de Holocaust denken, waren ook niet-westerse landen goed vertegenwoordigd onder de plaatsen van onheil. Men hoeft slechts te denken aan de Armeense genocide in het Ottomaanse rijk van 1915, aan de Cambodjaanse genocide tussen 1975 en 1979 of aan de genocide van Tutsi’s en gematigde Hutu’s in het Rwanda van 1994. Ook wat massamoorden betreft, kreeg de niet-westerse wereld haar deel: Nanking 1937, Sétif 1945, My Lai 1968 zijn gegrift in het plaatselijke collectieve geheugen. Het eerste doel van dit college is om niet-westerse genocides en massamoorden te bestuderen. De nadruk zal liggen op de methodologie (hoe moeten we de feiten bestuderen?), epistemologie (kunnen we de feiten kennen?) en causale analyse (waarom vinden deze fenomenen plaats?). Het uiteindelijke doel is systematische reflectie over deze fenomenen en over de mogelijkheden tot preventie. Elke student zal één genocide of massamoord bestuderen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay, presentatie, TED-talk
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. A.H.M. de Baets
Docent(en) prof. dr. A.H.M. de Baets
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II b keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II b keuzegroep