KV: Egodocumenten en life writing

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX308B10
Vaknaam KV: Egodocumenten en life writing
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam KV: Egodocumenten en life writing in theorie en praktijk van historisch onderzoek
Leerdoelen Achter elke leeruitkomst staat het nummer van de eindkwalificatie(s) die bij elke leeruitkomst hoort/horen. Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om:
1. kennis van en inzicht te hebben in de voornaamste historiografische ontwikkelingen op het gebied van egodocumenten en life writing (2);
2. zelfstandig, efficiënt en effectief historische literatuur en bronnen (in het bijzonder egodocumenten) te verzamelen, selecteren en te ordenen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden en op basis hiervan schriftelijk te rapporteren over de kwaliteit en bruikbaarheid van het bestudeerde materiaal (2, 6, 8, 12, 13, 14);
3. verschillende genres van egodocumenten en life writing te onderscheiden, te definiëren en kritisch te analyseren als historische bronnen om inzicht te krijgen in de geschiedenis van de ‘lange negentiende eeuw’ (ca. 1789-1940) (2, 8);
4. methoden, theorieën en concepten uit life writing en auto/biografisch onderzoek toe te passen om historische vraagstukken te onderzoeken (9);
5. zelfstandig een onderzoeksopzet te formuleren waarin op basis van een systematische analyse van het probleemveld een onderzoeksvraag en deelvragen worden geformuleerd, wordt aangegeven op welke wijze theorieën en concepten worden gebruikt in het onderzoek en op welke wijze een en ander wordt geoperationaliseerd in een samenhangende onderzoeksmethodologie (2, 6, 7, 9)
6. op kritische en effectieve wijze van gedachte te wisselen met mede-studenten over de merites van het eigen onderzoek en dat van anderen in de vorm van mondelinge en schriftelijke peer-review zodanig dat het commentaar kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het besproken werk op grond (14, 17);
7. een historisch werkstuk te schrijven en te presenteren waarbij een of meerdere egodocumenten als bron zijn gebruikt en waarin zij de onderzoeksresultaten in een cultuurhistorische context plaatsen en verbinden met de theoretische en historiografische reflectie (6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16).
Omschrijving In de afgelopen decennia heeft het denken over en werken met egodocumenten een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Rond 1955 bedacht historicus Jacques Presser de term ‘egodocumenten’ als verzamelterm voor autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. In deze tijd bestond onder de meeste historici nog veel weerstand tegen deze ‘subjectieve’ bronnen. Het tij keerde met de ‘cultural’ en ‘linguistic’ turn van de jaren ’70 en ’80 en de opkomst van het vakgebied ‘life writing’ vanaf de jaren ’90. Sindsdien zijn egodocumenten niet meer weg te denken uit de praktijk van historisch onderzoek. In dit kernvak verkennen we de theoretische reflectie op en toepassing van egodocumenten en life writing in historisch onderzoek. Hoe kunnen we autobiografische teksten analyseren? Welke mogelijkheden en valkuilen hebben gepubliceerde en ongepubliceerde autobiografieën en dagboeken als historische bron? We behandelen belangrijke noties als herinnering, beleving, emoties, authenticiteit en zelfcensuur. Ook gaan we in op de manier waarop het (zieke) lichaam tot uitdrukking komt in autobiografische teksten. De focus zal liggen op Nederlandse egodocumenten uit de ‘lange negentiende eeuw’, maar we maken ook uitstapjes naar andere regio’s en periodes, inclusief de actuele hausse aan auto/biografieën en nieuwe digitale vormen van ‘life writing’. Uiteindelijk schrijven de studenten met egodocumenten als (voornaamste) bronmateriaal een historisch werkstuk.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. L.K. Vermeer
Docent(en) dr. L.K. Vermeer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur zal nader aangekondigd worden.
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  (Kernvakken) 3 semester I keuze
Facultaire Minor History in a Global Perspective  (Kernvakken) 3 semester I keuze