KV: Het goede leven

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX305B10
Vaknaam KV: Het goede leven
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Kernvak: Het goede leven en de zoektocht naar menselijkheid
Leerdoelen 2. kennis van en inzicht in de voornaamste actuele en historiografische ontwikkelingen in de historische wetenschappen op het gebied van thematiek, theorie en methoden;
6. het vermogen tot zelfstandig, efficiënt en effectief verzamelen, selecteren en ordenen van historische literatuur en bronnen, met gebruikmaking van relevante bibliografische en digitale zoekvaardigheden;
7. het vermogen om heldere, relevante en empirisch toetsbare en/of goed beantwoordbare onderzoeksvragen te formuleren met inachtneming van de bestaande historiografie/status questionis;
8. het vermogen tot kritische analyse van historisch-wetenschappelijke teksten en (tekstuele, visuele, materiële, audiovisuele en kwantitatieve) bronnen;
9. het vermogen historische en interdisciplinaire onderzoeksmethoden en theorieën toe te passen om te komen tot een gedegen analyse van historische vraagstukken;
10. het vermogen tot het schrijven, presenteren en verdedigen van een onderzoeksverslag met gebruikmaking van de juiste vakterminologie met constante aandacht voor stijl en argumentatie, volgens de eisen die daaraan binnen de historische wetenschappen worden gesteld;
12. het vermogen om op de contextualiteit van de eigen maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming en historische interpretaties, en die van anderen, te reflecteren;
13. het vermogen het voorlopige en complexe karakter van historisch wetenschappelijke kennis en onderzoek naar waarde te schatten;
15. het vermogen op basis van de uitkomsten van eigen historisch onderzoek van beperkte tot redelijke omvang goed onderbouwde conclusies te rapporteren in werkstukken en Bachelorscriptie conform de conventies van de historische wetenschappen;
16. het vermogen om op betrouwbare en accurate wijze, en met correct taalgebruik, te communiceren in woord en geschrift over resultaten binnen de historische wetenschappen voor een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;
Omschrijving Het goede leven: een cultuurgeschiedenis van een gelukkig en gezond leven in de late Middeleeuwen.

Niets menselijks was de middeleeuwer vreemd. Dat betekent dat mannen en vrouwen steeds weer zochten naar criteria waaraan de eigen menselijkheid diende te voldoen. Vanaf de twaalfde eeuw verschenen talloze traktaten die de criteria van het menszijn beschreven en analyseerden. Zo ontstond er een rijke leefregelkunde die de mensen leerde hoe zij een gezond, moreel juist en gelukkig leven konden leiden dat hen in staat stelde hun talenten te ontplooien en verwachtingen te realiseren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm essay
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. C.G. Santing
Docent(en) prof. dr. C.G. Santing
Entreevoorwaarden 45 ects van de propedeuse, HO II: Vaardigheden (LGX041P05) en HO III: Historisch Debat (LGX042P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 2 semester II b keuzegroep
Ba Geschiedenis  (pre-masterprogramma Geschiedenis (voor HBO Geschiedenis studenten)) - semester II b keuzegroep