MINOR Stage Geschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LGX303B15
Vaknaam MINOR Stage Geschiedenis
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 15
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam MINOR Stage Geschiedenis
Leerdoelen 1. Adequaat te functioneren binnen de organisatie, de externe begeleider evalueert het volgende:
• Nauwkeurigheid en gedegenheid bij het uitvoeren van taken.
• Het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.
• Werktempo.
• Schrijfvaardigheid.
• Mondelinge communicatievaardigheden.
• Organisatorische vaardigheden.
• Begrip van bedrijfsprocessen voor zover nodig voor de taken.
• Omgang met feedback.
• Getoonde interesse in het werk.
• Getoonde interesse in en deelname aan bedrijfsactiviteiten.
• Functioneren in teamverband: professionele houding en samenwerking met collega’s.
2. De in het stageplan beschreven output (product(en) en/of dienst(en)) te genereren, de externe begeleider evalueert het volgende:
• Kwaliteit van de geplande output.
• Relatie tussen presentatie en achtergrond, context en doelgroep.
• Reflectie op het nut van de stage voor de toekomstige carrière.
3. Een toegankelijk en adequaat verzorgd stageverslag te schrijven waarin het verloop van de stage juist en volledig beschreven is (inclusief bijlagen), waarbij de stagedocent het volgende beoordeelt:
• Toegankelijkheid.
• Verzorging en lay-out.
• Juistheid en compleetheid.
4. Te reflecteren met voldoende diepgang, waarbij de stagedocent het volgende beoordeelt:
• Reflectie op het eigen handelen en eigen competenties.
• Reflectie op de aansluiting van de stage en de in de bachelorfase verworven kennis, vaardigheden en gedrag.
• Reflectie op het nut van de stage voor de toekomstige carrière.
5. Aan te tonen de persoonlijke leerdoelen die in het stagecontract zijn benoemd te hebben behaald, een onderdeel dat door zowel de externe stagebegeleider als de stagedocent wordt geëvalueerd.
Omschrijving De stage is samen met een pakket facultaire of universitaire minorvakken van 15 ECTS onderdeel van een minor en wordt in het tweede blok van het eerste semester uitgevoerd. De stage komt overeen met een studielast van 15 ECTS en moet voltijds zijn.
Het doel is het kunnen toepassen van de kennis en vaardigheden uit de opleiding en er werkervaring mee opdoen. De student wordt behalve door de stagedocent ondersteund door een externe stagebegeleider.
De stage verschilt van alle andere studie-onderdelen. Er vindt geen kennistoetsing plaats, maar de leervaardigheden en de geschiktheid van de student voor een bepaald beroep of werkveld worden beoordeeld. Met de opdracht worden generieke competenties getoond. De inhoud verschilt per stage. Daarom moet het stageplan vooraf worden goedgekeurd door de stagedocent; opdracht en eventueel aanvullende taken kunnen liggen bijvoorbeeld op het gebied van:
1. Onderwijsactiviteiten
2. Communicatie/informatie
3. Kunst/cultuur/archeologie
4. Internationale betrekkingen/geschiedenis
5. Talen/culturen
Binnen elk domein kunnen taken worden uitgevoerd op het gebied van:
1. advies
2. beleid/diplomatie
3. communicatie
4. ict
5. onderwijs
6. redactie/journalistiek
7. vertalen
8. onderzoek
9. projectmanagement

Taken kunnen liggen op het terrein van:
1. organisatie en planning (tentoonstellingen, festivals, evenementen)
2. schrijven en spreken (online, tijdschriften, kranten, boeken, voorlichting)
3. interviewen en desk research (onderzoek, evaluatie)
4. ontwerpen en programmeren (user interface, website, beleids-/ communicatieplan)
5. verslaggeving en redactie (omroep, pers, media)
6. vertalen (informatie verwerken voor specifieke doelgroep, van de ene naar de andere taal)
7. adviseren (consultancy, beleidsafdeling)
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. J.W. Koopmans
Docent(en) dr. J.W. Koopmans ,dr. L.K. Vermeer
Entreevoorwaarden Entreevoorwaarden:
Dit studieonderdeel biedt de mogelijkheid om in plaats van een halve minor een studiespecifieke stage van 15 ECTS in het vijfde semester te volgen. Om het totaal van 30 ECTS te behalen, moeten deze 15 ECTS worden aangevuld met 15 ECTS van een facultaire of universitaire minor. De student zoekt zelf een stageplaats.
1. De propedeuse moet bij de Faculteit der Letteren zijn afgerond (ProgRESS).
2. De student heeft deelgenomen aan twee sollicitatieworkshops van Career Services (https://www.rug.nl/careerservices). Het deelnamebewijs moet worden ingeleverd bij het Bureau Studentenzaken (Harmoniegebouw 1e verdieping: rode balie, of via stages.let@rug.nl).
3. De student schrijft zich via ProgRESS in voor het vak minorstage opleiding. Dit kan ver van tevoren, maar moet uiterlijk een week voordat de stage begint.
4. Voordat de stage begint, moet het stageplan worden goedgekeurd door de stagedocent. Het stagecontract (modelcontract van de faculteit) wordt getekend door de student, de stagedocent en de externe stagebegeleider, en terug aan Bureau Studentenzaken gemaild. Een stagecoördinator koppelt een docent aan de student. (De namen van de stagecontactpersonen staan per opleiding vermeld in Student Portal - tabblad Career - stappenplan minorstage.)
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Geschiedenis  ( Major) 3 semester I keuze
Stage optie 3 semester I keuze